សិក្ខាសាលាស្ដីពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃនីតិវិធីចាត់ចែងរក្សាការពារ Zoom Webinar On the Foundation of a Protection Management Proceeding.

សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១១-សីហា-២០២១ ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹក-១១:៣០នាទីព្រឹក តាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូមពីរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមការរៀបចំដោយគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ This workshop is conducted today at 8:00 am-11:30am by a Zoom Webinar from Phnom Penh and organized by Bar Association of the Kingdom of Cambodia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s