មេធាវី Attorney-at-Law

១.

lawyer-photo

លោក មេធាវី អ៊ូច វុធ្ធី Attorney OUCH Vutthy

លោក មេធាវី អ៊ូច វុធ្ធី អ្នកជំនាញខាងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម និងការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ និងនៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃកម្ពុជា ។ លោកវុធ្ធី បានចូលប្រឡូកក្នុងជំនាញទាំងនេះ តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៦ ហើយបានអនុវត្តក្នុងដំណែងជាច្រើន ទាំងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជន រួមមាន ទីប្រឹក្សាច្បាប់ មន្ត្រីស្រាវជា្រវច្បាប់ មន្ត្រីនីតិកម្ម និងវិវាទពាណិជ្ជកម្ម សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ ជំនាញការច្បាប់ សន្ធានករ អាជ្ញាកណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម គ្រូបង្គោល គណៈកម្មាធិការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល នាយកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿង និងមេធាវីកម្មសិក្សា ។ល។ មុនពេលដែលលោកទទួលបានឋានៈជាមេធាវីពេញសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី ០៤-ធ្នូ-២០១៧ ពីគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ជាមួយស្ថាប័នទាំងនោះ មិនថាតែផ្នែកឯកជន ឬសាធារណៈទេ លោក វុធ្ធី តែងតែអនុវត្តការងារបច្ចេកទេសបានល្អប្រសើរ ជាពិសេស ការពិគ្រោះយោបល់ និងបច្ចេទេសការពារ ។ ជាឧទាហរណ៍៖ ក្នុងនាមជាមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងនេះ និងក្រសួងដ៏ទៃទៀតចាត់ជាតំណាង និងអញ្ជើញឲ្យចូលរួមពិភាក្សា និងផ្សព្វផ្សាយពី ច្បាប់ និងវិធីដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មអស់រយៈពេលជាង ១០ ឆ្នាំ ។ ឧទាហរណ៍១ទៀត៖ ពេលស្នើសុំចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី ត្រូវបានគណៈមេធាវីបដិសេធនៅឆ្នាំ២០១៤ តែដោយការជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន លោក វុធ្ធី បានសម្រេចធ្វើការប្តឹងតវ៉ាតាមនីតិវិធីច្បាប់រហូតដល់ទទួលបានការយល់ព្រមវិញពីគណៈមេធាវីនៅថ្ងៃទី ២៥-សីហា-២០១៥ ។ ជាចុងក្រោយ អតិថិជនដែលអូវីធី ច្បាប់ និងដោះស្រាយវិវាទ ទទួលបាននាពេលបច្ចុប្បន្ន ត្រឹមថ្ងៃទី៣១-មិនា-២០២១ មាន ១៣៦ គំរោង/រឿងក្តី https://ovtlaw.com/contact/client/ ត្រូវបានអនុវត្តដោយលោក អ៊ូច វុធ្ធី ហើយចំនួននោះ ភាគច្រើនត្រូវបានអនុវត្តក្នុងប្រភេទសេវាកម្មទីប្រឹក្សា ដោះស្រាយវិវាទ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម https://ovtlaw.com/services/lawyer/

ថតនៅពេលសវនាការក្នុងនាមជាមេធាវីម្ចាស់បំណុលការពារការស្នើសុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារលើវិវាទដីធ្លី នាថ្ងៃទី ១៦-០៣-២០២០ នៅសាលាដំបូងខេត្តកំពត Take a photo while preparing to hearing at Kampot First Instance Court for helping his client, Plaintiff.

Attorney OUCH Vutthy who is an expert for Commercial Dispute Resolution & Commercial Law proceeds out of courts and at all courts of Cambodia as well. Mr Vutthy has conducted these tasks since 1996 with various positions such as a Legal Advisor, Legal Research Officer, Legal & Commercial Dispute Settlement Official, Lecturer of Law, Legal Expert, Mediator, Commercial Arbitrator, Core Trainer, Committee for Education & Training, Head of Case Management, Lawyer Trainee, so on. before gotten as the practicing Lawyer and a completely Lawyer Member on December 4th, 2017 from the Bar Association of the Kingdom of Cambodia.

With those institutions weather public or private sectors, Mr OUCH Vutthy is always performing well, especially concerning to a legal technique consultation and defending work. For example: as a Government Official who was working at the Ministry of Commerce had been nominated by the leaders or invited from other organizations as a representative or guest speaker to debate and disseminate about Commercial Laws and Commercial Dispute Resolution mechanism more than 10 years. Another example is in a case for applying to be a lawyer, but the Bar Association of the Kingdom of Cambodia unadmitted on the year 2014. However, by confident on his capacity, Mr Vutthy had submitted a complaint for the Bar’s decision, and He won. Then, the Bar changed their decision by admission on a date of August 25th, 2015. The last example is as a number of clients for OVT Law & Dispute Resolution getting until March 31st, 2021 has 136 projects/cases that have been hold by Mr OUCH Vutthy only, and they are mostly used in a service of Consultant for Dispute Resolution and Commercial Law.

២. លោក/លោកស្រីមេធាវី

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកវិជ្ជាជីវៈដោះស្រាយវិវាទ Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: