មេធាវី Attorney-at-Law.

១. លោកមេធាវី អ៊ូច វុធ្ធី Attorney OUCH Vutthy

លោកមេធាវី អ៊ូច វុធ្ធី អ្នកជំនាញច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម និងការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងនៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃកម្ពុជា ។ លោកវុធ្ធី បានចូលប្រឡូកក្នុងជំនាញទាំងនេះ តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៦ ហើយបានអនុវត្តក្នុងដំណែងជាច្រើន ទាំងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជន រួមមាន ទីប្រឹក្សាច្បាប់ មន្ត្រីស្រាវជា្រវច្បាប់ មន្ត្រីនីតិកម្មនិងវិវាទពាណិជ្ជកម្ម សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ ជំនាញការច្បាប់ សន្ធានករ អាជ្ញាកណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម គ្រូបង្គោល គណៈកម្មាធិការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល នាយកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿង និងមេធាវីកម្មសិក្សា ។ល។ មុនពេលដែលលោកទទួលបានឋានៈជាមេធាវីពេញសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី ០៤-ធ្នូ-២០១៧ ពីគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ជាមួយស្ថាប័នទាំងនោះ លោក វុធ្ធី តែងតែអនុវត្តការងារបច្ចេកទេសបានល្អប្រសើរ ជាពិសេស ការពិគ្រោះយោបល់ និងបច្ចេកទេសការពារ ។ ជាឧទាហរណ៍៖ ក្នុងនាមជាមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងនេះ និងក្រសួងដ៏ទៃទៀតចាត់ជាតំណាង និងអញ្ជើញឲ្យចូលរួមពិភាក្សា និងផ្សព្វផ្សាយពី ច្បាប់ និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មអស់រយៈពេលជាង ១០ ឆ្នាំ ។ ឧទាហរណ៍១ទៀត៖ ពេលស្នើសុំចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី ត្រូវបានគណៈមេធាវីបដិសេធនៅឆ្នាំ២០១៤ តែដោយការជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន លោក វុធ្ធី បានសម្រេចធ្វើការប្តឹងតវ៉ាតាមនីតិវិធីច្បាប់រហូតដល់ទទួលបានការយល់ព្រមវិញពីគណៈមេធាវីនៅថ្ងៃទី២៥-សីហា-២០១៥ ។ ជាចុងក្រោយ អតិថិជនដែលអូវីធី ច្បាប់ និងដោះស្រាយវិវាទ ទទួលបានមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី៣១-មិនា-២០២១ មាន ១៣៦ គំរោង/រឿងក្តី https://ovtlaw.com/contact/client/ ត្រូវបានអនុវត្តដោយលោក អ៊ូច វុធ្ធី ហើយចំនួននោះ ភាគច្រើនត្រូវបានអនុវត្តក្នុងប្រភេទសេវាកម្មទីប្រឹក្សា ដោះស្រាយវិវាទនិងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម http://www.ovtlaw.com/services/consultant

ថតនៅពេលសវនាការក្នុងនាមជាមេធាវីម្ចាស់បំណុលការពារការស្នើសុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារលើវិវាទដីធ្លី នាថ្ងៃទី ១៦-០៣-២០២០ នៅសាលាដំបូងខេត្តកំពត Take a photo while preparing to hearing at Kampot First Instance Court for helping his client, Plaintiff.

Attorney OUCH Vutthy who is an expert for Commercial Dispute Resolution & Commercial Law proceeds out of courts and at all courts of Cambodia as well. Mr Vutthy has conducted these tasks since 1996 with various positions such as a Legal Advisor, Legal Research Officer, Legal & Commercial Dispute Settlement Official, Lecturer of Law, Legal Expert, Mediator, Commercial Arbitrator, Core Trainer, Committee for Education & Training, Head of Case Management, Lawyer Trainee, so on. before gotten as the practicing Lawyer and a completely Lawyer Member on December 4th, 2017 from the Bar Association of the Kingdom of Cambodia.

With those institutions, Mr OUCH Vutthy is always performing well, especially concerning to a legal technique consultation and defending work. For example: as a Government Official who was working at the Ministry of Commerce had been nominated by leaders or invited from other organizations as a representative or guest speaker to debate and disseminate about Commercial Laws and Commercial Dispute Resolution mechanism more than 10 years. Another example is in a case for applying to be a lawyer, but the Bar Association of the Kingdom of Cambodia unadmitted on the year 2014. However, by confident on his capacity, Mr Vutthy had submitted a complaint for the Bar’s decision​ to the Appeal Court in Phnom Penh, and He won. Then, the Bar changed their decision by admission on a date of August 25th, 2015. The last example is as a number of clients for OVT Law & Dispute Resolution getting until March 31st, 2021 has 136 projects/cases that have been hold by Mr OUCH Vutthy only, and they are mostly used in a service of Consultant for Dispute Resolution and Commercial Law.

Take a photo while joining the first time for the 23rd General Assembly of the Bar Association of the Kingdom of Cambodia after admitted to be as a Lawyer, 2018,

២. លោក/លោកស្រីមេធាវី

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: