6. វិវាទដីធ្លី Land Disputes

វិវាទដីធ្លី គឺជាវិវាទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិ ឬការបំពានលេីផ្នែកណាមួយ ឬការស្នេីសុំវិញ្ញាបនបត្រជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ។

Land Disputes are as disputes relating to a title or other rights of the land or a certification application with the competent authorities.

Sample:

By OVT Law អូវីធី ច្បាប់ 

Articles:

  1. ត្រៀមសវនាការទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់លេីបណ្តឹងជំទាស់ចំពោះដីកាលេីកចោលពាក្យសុំដីការក្សាការពារដីធ្លីកំពុងវិវាទ Prepare for Hearing at Phnom Penh Appeal Court
  2. បេសកកម្មជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តកែបសំរាប់អតិថិជនទី៥ Mission to help resolve a Land Dispute at Kep province for the 5th client
  3. សវនាការការពារក្តីក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទដីធ្លី First Instance Court Hearing for defending of a Criminal Case relating to the Land Dispute
  4. មេធាវីការពារម្ចាស់ដីសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីបានហាមឃាត់
  5. អង្គុយរង់ចាំសវនាការនាសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ ស្តីពីការទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់លេីសំណុំរឿងរក្សាការពារចំពោះដីធ្លីមានវិវាទ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: