4. វិវាទកិច្ចសន្យា Contract Disputes

វិវាទកិច្ចសន្យា គឺវិវាទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការព្រមព្រៀង ការសន្យាណាមួយរបស់ភាគីនៃកិច្ចសន្យា  ហើយអាចជាវិវាទកិច្ចសន្យាធម្មតាកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្ម

Contract Disputes are a disagreement concerning to an agreement or a promise made by parties of the contract and are as whether Simple Contract or Commercial Contract Disputes.

ដោយ៖ អូវីធី ច្បាប់ OVT Law

Articles:

 1. មកសាលាដំបូងកំពតស្នេីសុំការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះប្រាក់សំណងពីក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម Come to the Kampot Court applied to enforce a Judgment of the Tort Compensation Case from the Commercial Company.
 2. សិក្ខាសាលា​ស្តីពីការព្រាងនិងរៀបចំតាក់តែងកិច្ចសន្យាមួយឲ្យមានភាពរឹងមាំ និងការចរចា សម្រុះសម្រួលវិវាទពាណិជ្ជកម្មដែលកេីតមាននឹងកិច្ចសន្យា Webinar on Drafting a good Contract for a Client and Negotiating, Mediating for the Commercial Contracts.
 3. តេីត្រូវដោះស្រាយវិវាទកិច្ចសន្យាបែបណា្របសេីរ? How to resolve Contract Disputes better?
 4. វែបេីណឺស្តីពីបទបញ្ញត្តិថ្មីសំរាប់ពាណិជ្ជកម្មតាមអេឡិចត្រូនិច នៅកម្ពុជា Webinar on New Regulations on E-Commerce in Cambodia.
 5. មេធាវី និងអតិថិជន Lawyer & Client
 6. ហេតុអ្វីរៀបចំកិច្ចសន្យាពឹងអ្នកជំនាញ? Why preparing a Contract needed an Expert?
 7. ហេតុអ្វីកិច្ចសន្យាចាំបាច់ត្រូវធ្វេីជាលាយល័ក្ខអក្សរ Why is a Contract necessary to make as written?
 8. ចូលរួមនីតិវិធីទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់លេីកទី៤ នៃសំណុំរឿងទាមទារសំណងនៃអំពេីអនីត្យានុកូលរបស់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មមួយ Plaintiff Attorney joining the 4th Hearing on a Tort Compensation Case made by the Commercial Company
 9. សិក្ខាសាលាស្តីពី ការបង្កើតប្រតិបត្តិការជំនួញ និង ការដោះស្រាយវិវាទ Workshop on Deal Making and Dispute Resolution in Commercial Transaction
 10. វិវាទកិច្ចសន្យាកេីតឡេីងនៅពេលណា When are Contract Disputes happened?
 11. តេីអាចដោះស្រាយវិវាទកិច្ចសន្យាដោយមិនទៅតាមផ្លូវតុលាការបានដែរទេ? Which way to resolve the Contract Disputes without going to court?

Samples:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកវិជ្ជាជីវៈដោះស្រាយវិវាទ Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: