4. វិវាទកិច្ចសន្យា Contract Disputes

វិវាទកិច្ចសន្យា គឺវិវាទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការព្រមព្រៀង ឬការសន្យាណាមួយរបស់ភាគីនៃកិច្ចសន្យា  ហើយវាអាចជាវិវាទកិច្ចសន្យាធម្មតា ឬកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្ម ។

Contract Disputes are a disagreement concerning to an agreement or a promise made by parties of the contract, and they are as whether Simple Contract or Commercial Contract Disputes.

ដោយ៖ អូវីធី ច្បាប់ និងដោះស្រាយវិវាទ 

Articles:

  1. មេធាវី និងអតិថិជន Lawyer & Client
  2. ហេតុអ្វីរៀបចំកិច្ចសន្យាពឹងអ្នកជំនាញ? Why preparing a Contract needed an Expert?
  3. ហេតុអ្វីកិច្ចសន្យាចាំបាច់ត្រូវធ្វេីជាលាយល័ក្ខអក្សរ Why is a Contract necessary to make as written?
  4. មេធាវីការពារការទាមទារសំណងនៃអំពេីអនីត្យានុកូលរបស់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មមួយ Plaintiff Lawyer claiming a compensation for a tort made by a Commercial Company
  5. សិក្ខាសាលាស្តីពី ការបង្កើតប្រតិបត្តិការជំនួញ និង ការដោះស្រាយវិវាទ Workshop on Deal Making and Dispute Resolution in Commercial Transaction
  6. វិវាទកិច្ចសន្យាកេីតឡេីងនៅពេលណា When are Contract Disputes happened?
  7. តេីអាចដោះស្រាយវិវាទកិច្ចសន្យាដោយមិនទៅតាមផ្លូវតុលាការបានដែរទេ? Which way to resolve the Contract Disputes without going to court?
  8. What Contract Disputes are

Samples:

One thought on “4. វិវាទកិច្ចសន្យា Contract Disputes”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

ជំនាញ-ប្រយោជន៍-ដំណោះស្រាយ Expertise-Benefit-Resolution

%d bloggers like this: