2. ជំលោះប្តី-ប្រពន្ធ/មត៌ក Spouse/Heritage Conflicts.

ជំលោះប្តី-ប្រពន្ធ/មត៌ក គឺជាវិវាទគ្រួសារដែលទាក់ទងនឹងការរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិ ហេីយអាចឈានទៅជាវិវាទលែងលះ វិវាទមត៌ក ។ល។ វិវាទទាំងនេះ អាចមានជម្រើសក្នុងការប្រើយន្តការដោះស្រាយបែប សន្ធានកម្ម (ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយបុគ្គលទី៣ អព្យាក្រឹត្យ) ឬបណ្តឹងវិវាទ (បណ្តឹងទៅតុលាការ) ឬបច្ចេកទេសទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នា។ ការជ្រើសរើសបែបណាមួយនោះ វាអាស្រ័យទៅនឹងស្ថានភាព ការប្រព្រឹត្តិ និងការសម្រេចរបស់ភាគីម្ខាង ឬគូភាគី។

Spouse/Heritage Conflict is a family conflict happened by a disagreement of a husband and wife or a family member concerning to properties, and they are become as a Divorce Case, an Heritage Case and so on. These Conflicts may be used a dispute resolution mechanism whether Mediation or Litigation or both together. To choose which technique, it is based on a situation, action and decision of a party or both.

By OVT Law អូវីធី ច្បាប់

Articles:

  1. ហេតុអ្វីមតកជន (ម្ចាស់បណ្តាំ) ចាំបាច់ធ្វេីការតែងតាំងអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាស ន៍? Why is the Deceased necessary to appoint the testament Executive?
  2. ហេតុអ្វីត្រូវធ្វេីសន្ធានកម្ម (ការសម្រុះ សម្រួល) វិវាទគ្រួសារ Why to Mediate a Family Conflict?
  3. មេធាវីការពារក្តីទ្វេពន្ធភាព Defendant Attorney for a Bigamy Case.
  4. មេធាវីចូលរួមនីតិវិធីត្រៀមទាញហេតុផលនៃរឿងក្តីលែងលះដែលភាគីម្ខាងទៀតមិនព្រម Plaintiff Lawyer joining a pre-hearing for a Divorce Case without agreeing from the other side
  5. សវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងវិវាទលែងលះ Hearing on a Divorce Case at Kampot First Instance Court
  6. តេីទ្វេពន្ធភាពជាករណីសំរាប់តែភាគីបុរសឬ? ចុះភាគីស្ត្រី? Is a bigamy for only a Man? What about a Woman?
  7. ហេតុអ្វីជ្រេីសរេីសមេធាវីសំរាប់ការធ្វេីបណ្តាំមត៌ក? Why to choose a Lawyer for an Heritage letter?
  8. ពេលណាគួរចាប់ផ្តេីមធ្វេីលិខិតបណ្តាំមត៌ក (សន្តតិកម្មតាមមតកសាសន៍) When to start a preparation of an Heritage Letter?
  9. តេីការលែងលះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេនៅពេលដែលប្តី ឬប្រពន្ធ ជាភាគីម្ខាងទៀតមិនព្រម? May a divorce be worked if there is one side of spouse who disagrees with?

Samples:

រូបភាពនេះមិនមាន alt attribute; ឈ្មោះដើមរបស់ហ្វាល់នេះគឺ pexels-photo-4050318.jpeg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកវិជ្ជាជីវៈដោះស្រាយវិវាទ Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: