2. ជំលោះប្តី-ប្រពន្ធ/មត៌ក Spouse/Heritage Conflicts.

ជំលោះប្តី-ប្រពន្ធ/មត៌ក គឺជាវិវាទគ្រួសារដែលទាក់ទងនឹងការរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិ ហេីយអាចឈានទៅជាវិវាទលែងលះ វិវាទមត៌ក ។ល។ វិវាទទាំងនេះ អាចមានជម្រើសក្នុងការប្រើយន្តការដោះស្រាយបែប សន្ធានកម្ម (ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយបុគ្គលទី៣ អព្យាក្រឹត្យ) ឬបណ្តឹងវិវាទ (បណ្តឹងទៅតុលាការ) ឬបច្ចេកទេសទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នា។ ការជ្រើសរើសបែបណាមួយនោះ វាអាស្រ័យទៅនឹងស្ថានភាព ការប្រព្រឹត្តិ និងការសម្រេចរបស់ភាគីម្ខាង ឬគូភាគី។

Spouse/Heritage Conflict is a family conflict happened by a disagreement of a husband and wife or a family member concerning to properties, and they are become as a Divorce Case, an Heritage Case and so on. These Conflicts may be used a dispute resolution mechanism whether Mediation or Litigation or both together. To choose which technique, it is based on a situation, action and decision of a party or both.

Sample: 

By OVT Law អូវីធី ច្បាប់

Articles:

 1. សន្ធានកម្មជម្លោះមត៌ក Mediation on an Inheritance Conflict.
 2. តេីធ្វេីដូចម្តេចទេីបអាចដោះស្រាយវិវាទលែងលះតាមសន្ធានកម្មបាន? How to do to resolve a Divorce Case by Mediation?
 3. មកសាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ផ្នែកនិរតីលេីកដំបូង និងសំរាប់សំណុំរឿងទី២នៃខេត្តព្រះសីហនុ Come firstly to the Regional Appeal Court at South-West of Cambodia for the second case in this Preah Sihanouk Province.
 4. តេីការក្ស័យធនអាចជាហេតុធ្វេីឲ្យប្តី-ប្រពន្ធលែងលះគ្នាដែរឬទេ Is a Bankruptcy to be permitted for a Divorce?
 5. ហេតុអ្វីមតកជន (ម្ចាស់បណ្តាំ) ចាំបាច់ធ្វេីការតែងតាំងអ្នកប្រតិបត្តិមតកសាស ន៍? Why is the Deceased necessary to appoint the testament Executive?
 6. ហេតុអ្វីត្រូវធ្វេីសន្ធានកម្ម (ការសម្រុះ សម្រួល) វិវាទគ្រួសារ Why to Mediate a Family Conflict?
 7. មេធាវីការពារក្តីទ្វេពន្ធភាព Defendant Attorney for a Bigamy Case.
 8. សវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងវិវាទលែងលះ Hearing on a Divorce Case at Kampot First Instance Court
 9. តេីទ្វេពន្ធភាពជាករណីសំរាប់តែភាគីបុរសឬ? ចុះភាគីស្ត្រី? Is a bigamy for only a Man? What about a Woman?
 10. ហេតុអ្វីជ្រេីសរេីសមេធាវីសំរាប់ការធ្វេីបណ្តាំមត៌ក? Why to choose a Lawyer for an Heritage letter?
 11. ពេលណាគួរចាប់ផ្តេីមធ្វេីលិខិតបណ្តាំមត៌ក (សន្តតិកម្មតាមមតកសាសន៍) When to start a preparation of an Heritage Letter?
 12. តេីការលែងលះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេនៅពេលដែលប្តី ឬប្រពន្ធ ជាភាគីម្ខាងទៀតមិនព្រម? May a divorce be worked if there is one side of spouse who disagrees with?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: