1. ការស្នើសុំសេវាកម្ម និងតម្លៃ Application & Fees

ជាដំបូង អតិថិជនត្រូវដាក់ពាក្យសុំសេវាកម្ម និងការប៉ាន់ប្រមាណពីតម្លៃចំណាយសំរាប់រឿងក្តីរបស់គេ។ ពាក្យសុំនេះអតិថិជនអាចរៀបចំដោយខ្លួនឯង ឬបំពេញតាមគំរូរបស់អូវីធី ច្បាប់ និងដោះស្រាយវិវាទ ហេីយត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន (US$ 250) ។ ប្រាក់ពាក្យសុំនេះ មិនអាចដកយកទៅវិញទេ ទោះបីអតិថិជនមិនបានប្រើសេវាកម្ម នៅពេលក្រោយក៏ដោយ ។ បន្ទាប់មកប្រធានប្រតិបត្តិ នៃអូវីធី ច្បាប់ និងដោះស្រាយវិវាទ នឹងពិនិត្យពាក្យសុំ កំណត់ពីប្រភេទសេវាកម្ម និងប៉ាន់ប្រមាណនូវតម្លៃសំរាប់ប្រតិបត្តិការងារ ។ ជាចុងក្រោយ ក្នុងករណីអតិថិជន យល់ព្រមជាមួយតម្លៃប៉ាន់ប្រមាណ និងប្រភេទសេវាកម្មដែលបានកំណត់នោះ អតិថិជនត្រូវបង់ប្រាក់/កក់ប្រាក់ ។ របៀបនៃការបង់ប្រាក់/កក់ប្រាក់អាច៖

  1. បង់ផ្ទាល់នៅកន្លែង អូវីធី ច្បាប់ និងដោះស្រាយវិវាទ ឬ
  2. បញ្ចូលទៅក្នុងគណនី ក. ធនាគារអេស៊ីលីដា (ឈ្មោះគណនី: OUCH VUTTHY; លេខគណនី: 0700-00791762-28ខ. ធនាគារអេប៊ីអេ ( ឈ្មោះគណនី: OUCH VUTTHY; លេខគណនីៈ 000 818 168) ។

របៀបចំណាយសេវាកម្មរបស់អតិថិជនមាន២យ៉ាងគឺ៖

  • ចំណាយជាកញ្ចប់តាមការគណនាដូចតារាងខាងក្រោម
  • ឬការចំណាយគិតជាប្រាក់ម៉ោងការងារ ដោយរួមមានការចំណាយផ្សេងៗជាមួយរួចហើយ លើកលែងតែការចំណាយបេសកកម្មដែលអតិថិជននៅតែបង់ ប្រសិនបើមាន ។ ប្រាក់ម៉ោងៈ US$ 250 ក្នុង១ម៉ោង (កន្លះម៉ោង US$ 125)

សំរាប់ការតែងតាំងមជ្ឈត្តករ សន្ធានករមេធាវីម្នាក់ តម្លៃ US$ 300 (ប្រាក់តែងតាំងមិនអាចដកយកទៅវិញទេ) ៕

Firstly, a client shall offer an application, evaluate and estimate of any expenses for processing his/her case. The application may be prepared by himself/herself or be filled out the form of OVT Law & Dispute Resolution and must be paid US$ 250 (Two Hundred and Fifty). This fee is a non-refundable even though unusing the services later. After that a CEO of the OVT Law & Dispute Resolution will check, ask, evaluate and determine appropriating services and costs of expenses for the case. Lastly, in case, the applicant agrees with the services and estimated costs, he/she is required to pay/deposit:

  • At the location of OVT Law & Dispute Resolution or
  • By inserting into a bank account (A/c. Name: OUCH VUTTHY; A/c. No.: 0700-00791762-28 (ACLEDA Bank); A/c. Name: OUCH VUTTHY; A/c. No.: 000 818 168 (ABA Bank)

For the service payment methods, there are two ways below:

  1. With a lump sum, the applicant shall see above tables the fee calculation.
  2. For an hour payment, the services will be counted US$ 250 per hour (1/2 hour: US$ 125). This fee has been included the administrative costs.

The nomination of an Arbitrator or Mediator or Attorney will be required to pay US$ 300 for a time. (This fee is non-refundable)

Type of OVT Services:

Circle OVT tasks:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

ជំនាញ-ប្រយោជន៍-ដំណោះស្រាយ Expertise-Benefit-Resolution

%d bloggers like this: