2. ក្រុមអនុវត្តគំរោង Work Team

យើង ក្រុមអនុវត្តគំរោង គឺជាធនធានមនុស្សប្រកបដោយសាមគ្គីភាព និងមានសក្កានុភាពរបស់អូវីធី ច្បាប់ និងដោះស្រាយវិវាទ ដែលរួមមាន ទីប្រឹក្សា ប្រធានប្រតិបត្តិ អ្នកជំនាញ (មជ្ឈត្តករ សន្ធានករ មេធាវី) លេខាធិការ មន្ត្រីរដ្ឋបាល គណនេយ្យករ និងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមជាមួយគំរោងនីមួយៗ ក្នុងទិសដៅជួយធ្វើឲ្យការិយាល័យប្រតិបត្តិការបានជោគជ័យ និងបំពេញនូវសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិតា។ លើសពីនេះ អ្នកជំនាញ គឺជាអ្នកវិជ្ជាជីវៈមានភាពច្បាស់លើប្រធានបទនៃវិវាទ និងបទពិសោធន៍ការងារច្រើនឆ្នាំ ថែមទាំងមានភាពអំណត់តស៊ូ និងជំនះរាល់ការលំបាក ដែលតែងតែកើតមាននៃរឿងវិវាទ។ ការទទួលខុសត្រូវ ជំនាញ បទពិសោធន៍ និងការតាំងចិត្ត ដើម្បីសំរេចលទ្ធផលការងារ គឺជាគុណសម្បត្តិ ដែលមិនអាចខ្វះបាន សំរាប់ក្រុមការងារយើង។

Advisor ទីប្រឹក្សា

CEO ប្រធានប្រតិបត្តិ

មេធាវី Attorneys-at-Law

សន្ធានករ Mediators

មជ្ឈត្តករ Commercial Arbitrator

Secretary លេខាធិការ

Assistants ជំនួយការ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: