លេខាធិការ Secretary

លេខាធិការសំរាប់ការងារដោះស្រាយវិវាទ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយសំរួលការងាររបស់លោក មជ្ឈត្តករ សន្ធានករ និងមេធាវី អ៊ូច វុធ្ធី ដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិ នៃអូវីធី ដោះស្រាយវិវាទ និងអូវីធី ច្បាប់ ហើយក៏សំរាប់បេក្ខនារីខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរក្នុងបំណងចង់ក្លាយជាមេធាវី ឬមជ្ឈត្តករ ឬអ្នកសម្រុះសម្រួលវិវាទនាពេលអនាគត ។ ព៌តមានលំអិតពីភារកិច្ច និងកិច្ចការមុខដំណែងនេះ សូមពិនិត្យ https://ovtlaw.com/2018/10/02/ត្រូវការជ្រើសរើស-លេខាធិ/

១. ឈ្មោះ (កំពុងស្វែងរក)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកវិជ្ជាជីវៈដោះស្រាយវិវាទ Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: