2. សេវាកម្មសន្ធានករ សំរាប់វិវាទ ពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋប្បវេណី Mediator for Commercial & Civil Disputes.

សេវាកម្មសន្ធានករ ឬអ្នកសម្រុះសម្រួលសំរាប់វិវាទពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋប្បវេណី ផ្តល់ទៅលើសេវាកម្មអនុវត្តដោយសន្ទានករជាមេធាវី និងចំពោះប្រភេទវិវាទពាណិជ្ជកម្ម និងវិវាទរដ្ឋប្បវេណីមួយចំនួន ដែលអាចកើតឡើងក្រៅតុលាការ (ជាមួយភាគីវិវាទម្ខាងទៀត ឬជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច) ឬនៅក្នុងដំណាក់កាលតុលាការអនុញ្ញាត ។ សន្ធានករ (អ្នកសម្រុះសម្រួលវិវាទ) ជាភាគីទីបី អព្យាក្រឹត្យ ឯករាជ្យ និងមានសមត្ថភាពបច្ចេកទេសក្នុងជំនាញដោះស្រាយវិវាទ ហើយចូលរួមជួយភាគីវិវាទតាមរយៈការពឹងពាក់ និងតែងតាំងពីគូភាគី ។ Mediator Services for Commercial & Civil Disputes are as a disputing resolution service conducted by a Mediator as a Lawyer and accepted for some of Commercial and Civil Disputes, which have been arisen out of courts (disputed with either competent authorities or other parties) or in the court procedure permitted). Mediator is as the third party who is a neutral, independence and capacity for dispute resolution skills and has been agreed and nominated by both disputants.

ប្រភេទវិវាទដែលអាចស្នើសុំធ្វើការសម្រុះសម្រួលបាន រួមមាន Type of Disputes will be applied for Mediation, which is as below៖

 • វិវាទមត៌ក Heritage Conflicts
 • វិវាទលែងលះ Divorce Conflicts
 • វិវាទដីធ្លី Land Disputes
 • វិវាទសំណង់ Construction Disputes
 • វិវាទកិច្ចសន្យា Contract Disputes
 • វិវាទសិទ្ធិអ្នកនិព្វន្ត Copyright Disputes
 • វិវាទដៃគូជំនួញ Partner/Shareholder Disputes
 • វិវាទការទិញ-លក់ Sale Disputes.

ដោយ៖ អូវីធី ច្បាប់ OVT Law

Mediator Lists:

សន្ធានករ Mediators

 

Articles:

 1. សិក្ខាសាលា​ស្តីពីការកសាងការអនុវត្តសន្ធានកម្មរបស់សន្ធានករក្នុងពិភពលោកដែលមានលក្ខណៈឌីជីថល Webinar on Building Your Mediation Practice in the Digital World.
 2. សិក្ខាសាលា​ស្ដី​ពី​ទស្សនៈ​វិស័យ​លេីសន្ធានកម្ម​ពាណិជ្ជកម្ម (ការសម្រុះសម្រួលវិវាទពាណិជ្ជកម្ម) Webinar on Outlook for Commercial Mediation.
 3. ការិយាល័យ​សេវាកម្ម​សន្ធានករ សំរាប់វិវាទពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋប្បវេណី Mediator Service Office for Commercial and Civil Disputes
 4. កិច្ចសហការជាដៃគូ នៃអ្នកវិជ្ជាជីវៈសន្ធានករ (អ្នកសម្រុះសម្រួលវិវាទ) កម្ពុជា និងបារាំង In Cooperation as a Partner for a Professional Mediator between Cambodia and French
 5. សិក្ខាសាលាស្តីពីសន្ធានការវិវាទពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសះជាអន្តរជាតិចំពោះសន្ធានកម្ម INTERNATIONAL COMMERCIAL MEDIATION & United nations convention on international settlement agreements resulting from mediation WORKSHOP
 6. 10 reasons to mediate the disputes
 7. Results of Mediation Mechanism
 8. Who mediator is

Samples:

mediation

One thought on “2. សេវាកម្មសន្ធានករ សំរាប់វិវាទ ពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋប្បវេណី Mediator for Commercial & Civil Disputes.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកវិជ្ជាជីវៈដោះស្រាយវិវាទ Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: