2. សេវាកម្មសន្ធានការី សំរាប់វិវាទពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋប្បវេណី Mediator for Commercial & Civil Disputes.

សេវាកម្មសន្ធានការី (អ្នកសម្រុះសម្រួល)សំរាប់វិវាទពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋប្បវេណី ជាសេវាកម្មអនុវត្តដោយសន្ធានការីជាមជ្ឈត្តករ ឬមេធាវី និងចំពោះប្រភេទវិវាទពាណិជ្ជកម្ម និងវិវាទរដ្ឋប្បវេណីមួយចំនួន ដែលកើតឡើងក្រៅតុលាការ (ជាមួយភាគីវិវាទម្ខាងទៀត ឬជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច) ឬនៅក្នុងដំណាក់កាលតុលាការអនុញ្ញាត ។ សន្ធានការី ជាភាគីទីបី អព្យាក្រឹត ឯករាជ្យ និងមានសមត្ថភាពបច្ចេកទេសក្នុងជំនាញដោះស្រាយវិវាទ ហើយចូលរួមជួយភាគីវិវាទតាមរយៈការពឹងពាក់ និងតែងតាំងពីគូភាគីវិវាទ ។ Mediator Services for Commercial & Civil Disputes are as a disputing resolution service conducted by a Mediator as a Commercial Arbitrator or Lawyer and accepted for some of Commercial and Civil Disputes, which have been arisen out of courts (disputed with either competent authorities or other parties) or in the court procedure permitted). Mediator is as the third party who is a neutral, independence and capacity for dispute resolution skills and has been agreed and appointed by both disputants.

ប្រភេទវិវាទដែលអាចស្នើសុំសេវាកម្មនេះបាន រួមមាន Dispute Types will be applied for this service must be as below៖

 • វិវាទមត៌ក Heritage Conflicts
 • វិវាទលែងលះ Divorce Conflicts
 • វិវាទដីធ្លី Land Disputes
 • វិវាទសំណង់ Construction Disputes
 • វិវាទកិច្ចសន្យា Contract Disputes
 • វិវាទសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ Copyright Disputes
 • វិវាទដៃគូជំនួញ Partner/Shareholder Disputes
 • វិវាទការទិញ-លក់ Sale Disputes.

By OVT Law អូវីធី ច្បាប់

សន្ធានការី Mediator

វិធានសន្ធានកម្ម នៃអូវីធី ច្បាប់ Mediation Rules of OVT Law.

Articles:

 1. ការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈស្តីពីវិធានសន្ធានកម្ម និងក្រមសីលធម៌របស់សន្ធានករ នៃម.ជ.ម. Public Consultation on NCAC’s Mediation Rules and Code of Conducts for Mediators.
 2. សិក្ខាសាលាស្តីពីសន្ធានកម្មពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ International Commercial Mediation Webinar.
 3. ភាពខុសគ្នារវាងសន្ធានកម្ម (ការសម្រុះសម្រួល) និងការសំរបសំរួល Different points between a Mediation and Facilitation.
 4. Workshop on Benefits of Resolving Commercial Disputes through Mediation សិក្ខាសាលាស្តីពីផលប្រយោជន៍នៃសន្ធានកម្មចំពោះការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម
 5. អ្វីជាសន្ធានកម្ម ឬការសម្រុះសម្រួល​វិវាទ? និងមានផលប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះ? What is a Mediation and How does it benefits?
 6. សិក្ខាសាលា​ស្តីពីការកសាងការអនុវត្តសន្ធានកម្មរបស់សន្ធានករក្នុងពិភពលោកដែលមានលក្ខណៈឌីជីថល Webinar on Building Your Mediation Practice in the Digital World.
 7. សិក្ខាសាលា​ស្ដី​ពី​ទស្សនៈ​វិស័យ​លេីសន្ធានកម្ម​ពាណិជ្ជកម្ម (ការសម្រុះសម្រួលវិវាទពាណិជ្ជកម្ម) Webinar on Outlook for Commercial Mediation.
 8. ការិយាល័យ​សេវាកម្ម​សន្ធានករ សំរាប់វិវាទពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋប្បវេណី Mediator Service Office for Commercial and Civil Disputes
 9. កិច្ចសហការជាដៃគូ នៃអ្នកវិជ្ជាជីវៈសន្ធានករ (អ្នកសម្រុះសម្រួលវិវាទ) កម្ពុជា និងបារាំង In Cooperation as a Partner for a Professional Mediator between Cambodia and French
 10. សិក្ខាសាលាស្តីពីសន្ធានការវិវាទពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសះជាអន្តរជាតិចំពោះសន្ធានកម្ម INTERNATIONAL COMMERCIAL MEDIATION & United nations convention on international settlement agreements resulting from mediation WORKSHOP

One thought on “2. សេវាកម្មសន្ធានការី សំរាប់វិវាទពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋប្បវេណី Mediator for Commercial & Civil Disputes.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: