1. Consultant​, Dispute Resolution & Commercial Law ទីប្រឹក្សា ដោះស្រាយវិវាទ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម

ទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម គឺជាសេវាកម្ម ក្បាលព្រួញដែលអតិថិជនតែងតែជ្រើសរើសយកមកប្រើជាដំបូង និងបានផ្តល់នូវការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហារបស់ពួកគេ ។ Consultant for Dispute Resolution & Commercial Law is a sharp service, which the clientele are always selecting firstly and be able to reply to their demands.

សេវាកម្មទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម មានពីរជំនាញនៅជាមួយគ្នា ជំនាញច្បាប់ និងជំនាញដោះស្រាយវិវាទ ហើយត្រូវបានអនុវត្តក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ និងនៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ វាជាប្រភេទសេវាកម្មដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយមេធាវីមានបទពិសោធន៍ផ្នែកច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មច្បាស់លាស់ និងទេព្យកោសល្យដ៏ប៉ិនប្រសព្វក្នុងជំនាញដោះស្រាយវិវាទ ដើម្បីធ្វើឲ្យភាគីវិវាទទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាអតិបរិមា ។ វាក៏ជាប្រភេទសេវាកម្ម ដែលអនុវត្តក្នុងស្តង់ដារអន្តរជាតិផងដែរ ។ តើសេវាកម្មនេះប្រព្រឹត្តទៅដូចម្តេចខ្លះ? Service of the Consultant for Dispute Resolution and Commercial Law exists of two skills together, Legal and Dispute Resolution skills and have been applied to implement inside and outside court systems in a whole Cambodia. It is a type of the service that has been hold by a professional lawyer who practises a strong commercial law experience and excellence in dispute resolution strategies in order to help a disputing party get benefits in maximum. It is also the service applied in the international standards. How does this service do?

រូបភាពនេះមិនមាន alt attribute; ឈ្មោះដើមរបស់ហ្វាល់នេះគឺ wp_20160721_005.jpg
ថតថ្ងៃធ្វើសម្បថចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនៅសាលាឧទ្ធរណ៍នាថ្ងៃទី ២១-០៧-២០១៦ ជាមួយមេធាវីបរទេសម្នាក់សំរាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម Taken a photo at the Phnom Penh Appeal Court after already making promises for lawyer who decides to do his profession determined by the Statute Lawyer Law.

ទី១៖ សេវាកម្មទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម អនុវត្តចំពោះគំរោង ឬរឿងក្តីដែលមាននៅក្រៅតុលាការ ហើយ ត្រូវបានដោះស្រាយដោយការបំពេញតាមផ្លូវច្បាប់តំរូវជាមួយអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ច ។ វាគឺ ជាការអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រចរចា ឬក៏ដាក់ពាក្យបណ្តឹងក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យការដោះស្រាយវិវាទទទួលបានជាប្រយោជន៍ដល់អតិថិជន ឬកូនក្តី ។ Firstly, the Service of Consultant for Dispute Resolution and Commercial Law has been applied for a project/disputing case outside court and may be resolved by complying with the laws and competent authorities. It is required to use negotiation strategies or submit a complaint letter to make the dispute resolved and got benefits for our client.

រូបភាពនេះមិនមាន alt attribute; ឈ្មោះដើមរបស់ហ្វាល់នេះគឺ 14690947_864079043727970_5672045926081305418_n.jpg
ថតជាមួយលោក មេធាវី ប៊ុន ហុន អតីតប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី៩ -ទី១០ និងជាអតីតមិត្តភ័ក្ត្រនិស្សិតច្បាប់ជំនាន់២ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ Taken a photo with Lawyer Bun Hun, a Former of the Bar Association of the Kingdom of Cambodia mandated on 9th & 10th, and a Former of the second promotion Legal Students of RULE and presently as a Secretary of State for Interior.
រូបភាពនេះមិនមាន alt attribute; ឈ្មោះដើមរបស់ហ្វាល់នេះគឺ received_529964347466475.jpeg
ថតជាមួយលោកមេធាវី ពេជ្រ អង្គ ប្រធានសមាគមកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកម្ពុជា អាណត្តិទី១ (២០១៦-១៩) Taken a photo with Lawyer Pich Ang who has been a President of Intellectual Property Association of Cambodia for the 1st Mandate as 2016-19.

ទី២៖ សេវាកម្មទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម អនុវត្តចំពោះរឿងក្តីដែលដំណើរការនៅតុលាការ ។ តុលាការនោះរួមមាន សាលាដំំបូងខេត្ត-ក្រុង សាលាឧទ្ធរណ៍ និងតុលាការកំពូល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូល ។ វាក៏ជាសេវាកម្មផ្តល់សំរាប់អតិថិជន ចំពោះដំណើររឿងក្តីនៅស្ថាប័នមជ្ឈត្តការ ឬសន្ធានកម្មជាតិ និងអន្តរជាតិផងដែរ ។ Secondly, the Service of Consultant for Dispute Resolution and Commercial Law has been applied for a lawsuit processed at a court. The court is as the provincial-municipal first instance court, appeal court and supreme court staying in the whole Cambodia. It is applied for a client who has submitted his/her case to an Institute or Ad Hoc arbitration or mediation as well.

រូបភាពនេះមិនមាន alt attribute; ឈ្មោះដើមរបស់ហ្វាល់នេះគឺ 60073260_1515474768588391_620363250873139200_n.jpg
រូបថតលោកមេធាវី អ៊ូច វុធ្ធី នាពេលសវនាការការពារក្តីព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទដីធ្លី នៅសាលាដំបូងខេត្តកំពត នាថ្ងៃទី ១៩-មិនា-២០១៩ Lawyer OUCH Vutthy sitting inside the Kampot First Instance Court for hearing a Criminal Case concerning to the land dispute.

សរុបសេចក្តីមក សេវាកម្មទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអនុវត្តលើគំរោង ឬរឿងក្តីក្រៅប្រពន្ធ័តុលាការ និងនៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃកម្ពុជា ហើយបានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៦ និងទទួលបានការគំាទ្រពីអតិថិជនចំនួនច្រើនជាង ១២៥ គំរោង/សំំណុំរឿង ។ អតិថិជនទាំងនោះមានស្ថាប័នឯកជន ស្ថាប័នសាធារណៈ អង្គការជាតិ-អន្តរជាតិ រូបវ័ន្តបុគ្គល ពាណិជ្ជករ មន្ត្រីរាជការ ។ល។ ហេតុនេះសំរាប់កិច្ចបន្តទៅទៀត សេវាកម្មនេះនឹងពង្រឹង និងបំពេញទៅលើអ្វីដែលជាការខ្វះខាត ហើយពង្រីកខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិ Totally, the Service of Consultant for Dispute Resolution and Commercial Law applies to implement for the project or case outside and inside courts of Cambodia, has been provided since 1996 and gotten a​ number of clients more than 125 projects/cases. Those Clientele are including as private and public organizations, national and international non-government organizations, a natural person, merchant, civil servant and so on. Therefore, for the next work, the Service will be focused on and done what are not well yet and will be internationally expanded.

ដោយ៖ អូវីធី ដោះស្រាយវិវាទ និងច្បាប់

 

 Attorney Lists:

 មេធាវី Attorneys-at-Law

 

Articles:

  1. មហាសន្និបាតលេីកទី២៥ និងការបោះឆ្នោតជ្រេីសរេីសប្រធានអាណត្តិទី១៣ របស់គណ:មេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា The 25th General Assembly and an Election of the 13rd mandate President of the Bar Association of Cambodia
  2. មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី២៤ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណា ចក្រកម្ពុជា The 24th Annual General Assembly of the Bar Association of the Kingdom of Cambodia
  3. ត្រូវ​បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រេីប្រាស់ត្រាមូលសំរាប់ការិយាល័យមេធាវី អូវីធី​ ឡាយអិន​ «អូវីធី​ ច្បាប់​» Be permitted to use a Seal for OVT Lion Law Office «OVT Law»
  4. សន្និសីទស្តីពីធ្វើឲ្យការប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីទៅជាសាកល Conference on Globalizing your practice “Opportunities and Challenges”
  5. ហេតុអ្វីបានជាជំនួញត្រូវការទីប្រឹក្សាច្បាប់? Why a business needing a Legal Advisor?
  6. សិក្ខាសាលាស្តីពីការវិភាគភស្តុតាង
  7. Forum, BAKC & ACU
  8. The Second Promotion Legal Students of RULE
  9. Workshop on Questioning Techniques
  10. មហាសន្និបាតលើកទី២៣ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 23rd General Assembly of Bar Association of the Kingdom of Cambodia

Samples:

negotiation

3 thoughts on “1. Consultant​, Dispute Resolution & Commercial Law ទីប្រឹក្សា ដោះស្រាយវិវាទ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

ជំនាញ-ប្រយោជន៍-ដំណោះស្រាយ Expertise-Benefit-Resolution

<span>%d</span> bloggers like this: