ជំនួយការ Assistants

  1. ជំនួយការទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
  2. ជំនួយការទទួលបន្ទុកកិច្ចការរដ្ឋបាល
  3. ជំនួយការទទួលបន្ទុកការិយាល័យសេវាកម្មទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម
  4. ជំនួយការទទួលបន្ទុកការិយាល័យសេវាកម្មសន្ធានករ សំំរាប់វិវាទពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋប្បវេណី
  5. ជំនួយការទទួលបន្ទុកការិយាល័យសេវាកម្មវេទិកាមជ្ឈត្តកម្ម
  6.  

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: