3. វិវាទអ្នកលក់-អ្នកទិញ Seller-Buyer Disputes

វិវាទអ្នកលក់-អ្នកទិញ គឺជាវិវាទនៃការលក់ (ទំនិញ សេវា ចលនវត្ថុ និងអចលនវត្តុ) ដែលអាចជាការលក់ធម្មតា ឬការលក់ពាណិជ្ជកម្ម ។ វិវាទប្រភេទនេះកើតឡើងដោយសារការមិនបំពេញកាតព្វកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវ លើគុណភាព បរិមាណ ភាពជាម្ចាស់ ឬការមិនអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតនៃការព្រមព្រៀងរបស់ពួកគេក្នុងការលក់-ទិញនោះ ។

Seller-Buyer Disputes are a sale dispute (goods, services, movable and immovable properties), which has whether a civil sale or commercial sale. These dispute types are happened by irresponsible and undo concerning to what they have agreed together for a quality, quantity, ownership and other requirements made by them for their sale operations.

ដោយ៖ អូវីធី ច្បាប់ និងដោះស្រាយវិវាទ

Articles:

  1. កិច្ចពិភាក្សា​រវាងភាគីពាក់ព័ន្ធស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រេីប្រាស់ក្រោមប្រធានបទការលេីកកម្ពស់ការធ្វេីធុរកិច្ចប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ នៅកម្ពុជា៖ការការពារអតិថិជនរបស់អ្នក Stakeholder Dialogue on Consumer Protection-Promoting Ethical Business in Cambodia: Protecting Your Customers.
  2. មេធាវីចូលរួមនីតិវិធីត្រៀមសំរាប់ការទាញហេតុផលនៃសំណុំរឿងវិវាទកិច្ចសន្យាអាជីវកម្ម Plaintiff Lawyer joining the pre-hearing for claiming the Legal Fee Contract
  3. កិច្ចសន្យាលក់-ទិញដីធ្លី ដែលមិនអាចជួយភាគីវិវាទបាន
  4. វិវាទដេញថ្លៃ
  5. វេទិកាធុរកិច្ច Business Forum: Cambodia Business Insights & Trends 2020

Sample:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកជំនាញដោះស្រាយវិវាទ Expert in Dispute Resolution

%d bloggers like this: