3. វិវាទអ្នកលក់-អ្នកទិញ Seller-Buyer Disputes.

វិវាទអ្នកលក់-អ្នកទិញ គឺជាវិវាទនៃការលក់ (ទំនិញ សេវា ចលនវត្ថុ និងអចលនវត្តុ) ដែលអាចជាការលក់ធម្មតាការលក់ពាណិជ្ជកម្ម ។ វិវាទប្រភេទនេះកើតឡើងដោយសារការមិនបំពេញកាតព្វកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវលើគុណភាព បរិមាណ ភាពជាម្ចាស់ការមិនអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតនៃការព្រមព្រៀងរបស់ពួកគេក្នុងការលក់-ទិញនោះ ។

Seller-Buyer Disputes are a sale dispute (goods, services, movable and immovable properties), which has whether a civil sale or commercial sale. These dispute types are happened by irresponsible and undo concerning to what they have agreed together for a quality, quantity, ownership and other requirements made by them for their sale operations.

Sample: 

By OVT Law អូវីធី ច្បាប់

Articles:

  1. អ្នកចរចាដោះស្រាយវិវាទពន្ធដារ នៅសាខាពន្ធដារខេត្តកំពត Negotiator to resolve the Taxation Disputes at Kampot Taxation Department.
  2. សិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល Webinar on doing a Lawyer’s Profession in Digital Technology period.
  3. សិក្ខាសាលាស្ដីពីច្បាប់វិនិយោគកម្ពុជា Workshop on Law on Investment of Cambodia.
  4. សន្និសីទជាតិស្តីពីការការពារអ្នកប្រេីប្រាស់ National Conference on a Consumer Protection.
  5. កិច្ចពិភាក្សារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រេីប្រាស់ក្រោមប្រធានបទការលេីកកម្ពស់ការធ្វេីធុរកិច្ចប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ នៅកម្ពុជា៖ការការពារអតិថិជនរបស់អ្នក Stakeholder Dialogue on Consumer Protection-Promoting Ethical Business in Cambodia: Protecting Your Customers.
  6. មេធាវីចូលរួមនីតិវិធីត្រៀមសំរាប់ការទាញហេតុផលនៃសំណុំរឿងវិវាទកិច្ចសន្យាអាជីវកម្ម Plaintiff Lawyer joining the pre-hearing for claiming the Legal Fee Contract
  7. កិច្ចសន្យាលក់-ទិញដីធ្លី ដែលមិនអាចជួយភាគីវិវាទបាន
  8. វិវាទដេញថ្លៃ
  9. វេទិកាធុរកិច្ច Business Forum: Cambodia Business Insights & Trends 2020

1. ច្បាប់ស្តីពីការប្រកួតប្រជែង pdf

2. Law on Investment in English & Khmer version.pdf

3.law on consumer protection

4. e-commerce-law-in-khmer

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: