ប្រធានប្រតិបត្តិ CEO of OVT Law.

ថ្ងៃនេះ និងសេវាកម្មចុងក្រោយរបស់យើង ផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ និងនៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ យើងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រទាំងនោះជាមួយឋានៈជាអ្នកជំនាញរួមមាន៖មេធាវី សន្ធានការី (អ្នកសម្រុះសម្រួលវិវាទ) និងមជ្ឈត្តករ (អាជ្ញាកណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម) ដែលឆ្លើយតបទៅតាមប្រភេទនៃដំណោះស្រាយវិវាទរបស់អតិថិជនចង់បាន

ចក្ខុវិស័យរបស់យើង ផ្តល់នូវសេវាកម្មជាមួយនឹងប្រសិទ្ធិភាពជំនាញ និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ។ និង

បេសកកម្មរបស់យើង ជួយឲ្យការដោះស្រាយវិវាទរបស់អតិថិជនប្រទះនូវភាពច្បាស់លាស់នៃបច្ចេកទេស ប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់


Today and our last service is providing services of an Alternative Dispute Resolution (ADR) and Litigation at all courts of the Kingdom of Cambodia. We provide these services with​ an expert position as a Lawyer, Mediator and Commercial Arbitrator, who may reply to a dispute resolution type needed by a client.

Our Vision provides the services to the clients with the Effective Skills and in Professional.

Our Mission helps the clients for a possibility to resolve their disputes with clearly technical, confident and cared.

Thank you.

OVT Law’s Organization Charts.

Articles:

 1. Happy New Year 2023! រីករាយនិងស្វាគមន៍ឆ្នាំសកល ២០២៣!
 2. អបអរសាទរគម្រប់ខួប ៥ ឆ្នាំ នៃអូវីធី ច្បាប់ The 5th Year Anniversary Celebration of OVT Law (20 Dec 2017-20 Dec 2022).
 3. អត្ថន័យនៃនិមិត្តសញ្ញានិងនាមករណ៍របស់ការិយាល័យមេធាវី អូវីធី ឡាយអិន “អូវីធី ច្បាប់” Meaning of a Logo and Name of OVT Lion Law Office “OVT Law”.
 4. សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦! Khmer New Year!
 5. ២៩ឆ្នាំ នៃការស្វែងរកជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈអាជីព 29 Years sought preferred Skills & Professions.
 6. វត្ថុអនុស្សាវរីយពីអតិថិជន ២០២១ Gifts from a Client.
 7. Happy New Year 2022!
 8. សួស្ដី​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិ​ខ្មែរ! Happy Khmer New Year!
 9. សូមស្វាគមន៍ និងរីករាយឆ្នាំសកលថ្មី Welcome and Happy New Year!
 10. រីករាយចូលឆ្នំាសកល ២០២០ Happy New Year 2020
 11. ១០ ឆ្នាំនៃដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ អូវីធី ដោះស្រាយវិវាទ និង អូវីធី ច្បាប់ 10 Years Anniversary of OVT Dispute Resolution & OVT Law
 12. ដំណឹងបាត់មនុស្ស និងកំពុងស្វែងរក Missing and Seeking Announcement

2 thoughts on “ប្រធានប្រតិបត្តិ CEO of OVT Law.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: