ប្រធានប្រតិបត្តិ CEO

ថ្ងៃនេះ សេវាកម្មរបស់យើង គឺជាបច្ចេកទេសដោះស្រាយវិវាទដែលអាចជា វិធីដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ និងនៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ យើងមានអ្នកជំនាញរួមមាន៖ មេធាវី សន្ធានករ (អ្នកសម្រុះសម្រួលវិវាទ) និងមជ្ឈត្តករ (អាជ្ញាកណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម) ដែលច្បាស់លាស់ប្រកបដោយបទពិសោធន៍ និងប្រតិបត្តិក្នុងស្តង់ដាអន្តរជាតិឆ្លើយតបទៅនឹងបច្ចេកទេសទាំងនោះ ។

ចក្ខុវិស័យរបស់យេីង ផ្តល់នូវសេវាកម្មជាមួយនឹងប្រសិទ្ធិភាពជំនាញ និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដេីម្បីសំរេចនូវកិច្ចការទាំងនោះ យេីងប្រតិបត្តិតាម៖

 1. កម្រិតការទទួលចំនួនសំណុំរឿងក្នុង១ឆ្នាំ ដេីម្បីមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សំរាប់អនុវត្តបានល្អ។
 2. សហការជាដៃគូ និងជាសមាជិក ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មដូចគ្នា និងស្ថាប័នជំនាញទាំងនោះ ដែលកំពុងប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងនៅបរទេស ។ ជាមួយកិច្ចទាំងនេះ យើងរៀន និងអនុវត្តនូវបច្ចេកទេស និងជំនាញទាំងឡាយ ដែលអាចឆ្លេីយតបទៅនឹងភាពទំនេីប និងទាន់សម័យជានិរន្តរ៍។

Today, our services are as the core service of techniques for Dispute Resolutions, which are as an Alternative Dispute Resolution (ADR) and Litigation at all courts in the Kingdom of Cambodia. We have experts including an Attorney, Mediator and Commercial Arbitrator understanding clearly, professionally and internationally in reply to those techniques.

Our Vision provides services with the Effective Skills and in Professional. To apply those successfully, we following practice:

 1. To determine a number of cases submitted a year in order to have time enough to be well performed,
 2. To cooperate as a partner and member with someone the same profession and expertise institutions who are practicing their profession in Cambodia and foreign countries. With these tasks, we will be able to learn and implement the techniques and skills in modernizing and updating actually.

Thank you.

OVT Law’s Organization Charts.

Articles:

 1. អត្ថន័យនៃនិមិត្តសញ្ញានិងនាមករណ៍របស់ការិយាល័យមេធាវី អូវីធី ឡាយអិន “អូវីធី ច្បាប់” Meaning of a Logo and Name of OVT Lion Law Office “OVT Law”.
 2. សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦! Khmer New Year!
 3. ២៩ឆ្នាំ នៃការស្វែងរកជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈអាជីព 29 Years sought preferred Skills & Professions.
 4. វត្ថុអនុស្សាវរីយពីអតិថិជន ២០២១ Gifts from a Client.
 5. Happy New Year 2022!
 6. សួស្ដី​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិ​ខ្មែរ! Happy Khmer New Year!
 7. សូមស្វាគមន៍ និងរីករាយឆ្នាំសកលថ្មី Welcome and Happy New Year!
 8. រីករាយចូលឆ្នំាសកល ២០២០ Happy New Year 2020
 9. ១០ ឆ្នាំនៃដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ អូវីធី ដោះស្រាយវិវាទ និង អូវីធី ច្បាប់ 10 Years Anniversary of OVT Dispute Resolution & OVT Law
 10. ដំណឹងបាត់មនុស្ស និងកំពុងស្វែងរក Missing and Seeking Announcement

2 thoughts on “ប្រធានប្រតិបត្តិ CEO”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: