1. វិវាទដៃគូជំនួញ/ម្ចាស់ហ៊ុន Partner/Shareholder Disputes

វិវាទដៃគូជំនួញ/ម្ចាស់ហ៊ុន គឺជាវិវាទក្រុមហ៊ុនដែលកើតឡើងដោយភាគីជាពាណិជ្ជករ ឬមិនមែនពាណិជ្ជករ បានវិនិយោគជាមួយគ្នាកន្លងមក ហើយអាចត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌ និងត្រូវបានហៅទៅតាមទម្រង់នៃក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗ។ 

Partner/Shareholder Disputes are as a company dispute happened by a party as a merchant or non-merchant who has joined to invest together in a while and may be determined by a condition and be called a base on each of commercial company forms.  

 

By OVT Law & Dispute Resolution 

 

Articles:

  1.  
  2. Corporate Dispute
  3. មេធាវីការពារម្ចាស់ហ៊ុនតទល់នឹងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
  4. Company Disputes
  5. Created a Company without money
  6. Business Registration in Cambodia
  7. តេីវិវាទសមាជិកហ៊ុនអាចដោះស្រាយដោយមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្មបានដែរទេ? May Shareholder Disputes apply to Commercial Arbitration?

Samples:

រូបភាពនេះមិនមាន alt attribute; ឈ្មោះដើមរបស់ហ្វាល់នេះគឺ people-coffee-tea-meeting.jpg

One thought on “1. វិវាទដៃគូជំនួញ/ម្ចាស់ហ៊ុន Partner/Shareholder Disputes”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

ជំនាញ-ប្រយោជន៍-ដំណោះស្រាយ Expertise-Benefit-Resolution

%d bloggers like this: