1. វិវាទម្ចាស់ហ៊ុន/ដៃគូជំនួញ Partner/Shareholder Disputes.

វិវាទម្ចាស់ហ៊ុន/ដៃគូជំនួញ គឺជាវិវាទក្រុមហ៊ុនដែលកើតឡើងដោយភាគីជាពាណិជ្ជករមិនមែនពាណិជ្ជករ បានវិនិយោគជាមួយគ្នាកន្លងមក ហើយអាចត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌ និងត្រូវបានហៅទៅតាមទម្រង់នៃក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗ។ 

Partner/Shareholder Disputes are as a company dispute happened by a party as a merchant or non-merchant who has joined to invest together in a while and may be determined by a condition and be called a base on each of commercial company forms.

Sample:

By OVT Law អូវីធី ច្បាប់ 

Articles:

  1. សិក្ខាសាលាស្តីពីកិច្ចគាំពារវិនិយោគិននិងតួនាទីមេធាវីក្នុងវិស័យមូលបត្រ The Cared Investor & Lawyer ‘s Role in Stock Exchange Workshop.
  2. ការបង្កើតក្រុមហ៊ុនដោយមិនចាំបាច់មានប្រាក់ ឬមានប្រាក់តិចតួច Established a Company without Money or less Money.
  3. សន្ធានកម្ម (ការសម្រុះសម្រួល) លេីវិវាទម្ចាស់ហ៊ុន Mediation for Shareholder Disputes.
  4. បណ្តឹងវិវាទរវាងម្ចាស់ហ៊ុន និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម Litigation between Shareholders and a Chairman of the Board of Directors of the Private Limited Company.
  5. តេីវិវាទសមាជិកហ៊ុនអាចដោះស្រាយដោយមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្មបានដែរទេ? May Shareholder Disputes apply to Commercial Arbitration?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: