1. វិវាទម្ចាស់ហ៊ុន/ដៃគូជំនួញ Partner/Shareholder Disputes.

វិវាទម្ចាស់ហ៊ុន/ដៃគូជំនួញ គឺជាវិវាទក្រុមហ៊ុនដែលកើតឡើងដោយភាគីជាពាណិជ្ជករមិនមែនពាណិជ្ជករ បានវិនិយោគជាមួយគ្នាកន្លងមក ហើយអាចត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌ និងត្រូវបានហៅទៅតាមទម្រង់នៃក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗ។ 

Partner/Shareholder Disputes are as a company dispute happened by a party as a merchant or non-merchant who has joined to invest together in a while and may be determined by a condition and be called a base on each of commercial company forms.  

By OVT Law អូវីធី ច្បាប់ 

 

Articles:

  1. សន្ធានកម្ម (ការសម្រុះសម្រួល) លេីវិវាទម្ចាស់ហ៊ុន Mediation for Shareholder Disputes.
  2. បណ្តឹងវិវាទរវាងម្ចាស់ហ៊ុន និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម Litigation between Shareholders and a Chairman of the Board of Directors of the Private Limited Company.
  3. Created a Company without money
  4. Business Registration in Cambodia
  5. តេីវិវាទសមាជិកហ៊ុនអាចដោះស្រាយដោយមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្មបានដែរទេ? May Shareholder Disputes apply to Commercial Arbitration?

Samples:

រូបភាពនេះមិនមាន alt attribute; ឈ្មោះដើមរបស់ហ្វាល់នេះគឺ people-coffee-tea-meeting.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: