5. វិវាទសំណង់ Construction Disputes.

វិវាទសំណង់ គឺជាវិវាទដែលកើតមានរវាងម្ចាស់សំណង់ និងអ្នកទទួលការសាងសង់ ឬម្ចាស់សំណង់ និងម្ចាស់សំណង់ផ្សេងទៀត ឬម្ចាស់សំណង់ និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ។

Construction Disputes are concerning to disputes between an Owner and Constructor or building Owner and the other or building Owner and competent Authorities.

Sample:

ConstructDisputeAP1004151102725_ART_with-credit

By OVT Law អូវីធី ច្បាប់

Articles:

  1. សន្ធានកម្ម (ការសម្រុះសម្រួល) លេីវិវាទសំណង់ រវាងម្ចាស់និងជាងម៉ៅការសំណង់ Mediation of Construction Disputes made between the building Owner and Constructor.
  2. ខចែងពីសន្ធានកម្ម-មជ្ឈត្តកម្មក្នុងសំណង់់
  3. Construction Disputes Increasingly Being Settled Through Mediation
  4. Construction dispute costs rise
  5. ពេលសំណង់ជួបហានិភ័យ នរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់? When a building risked, who is legally required to responsible?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: