5. វិវាទសំណង់ Construction Disputes.

វិវាទសំណង់ គឺជាវិវាទដែលកើតមានរវាងម្ចាស់សំណង់ និងអ្នកទទួលការសាងសង់ ឬម្ចាស់សំណង់ និងម្ចាស់សំណង់ផ្សេងទៀត ឬម្ចាស់សំណង់ និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ។

Construction Disputes are concerning to disputes between an Owner and Constructor or building Owner and the other or building Owner and competent Authorities.

Sample:

ConstructDisputeAP1004151102725_ART_with-credit

By OVT Law អូវីធី ច្បាប់

Articles:

  1. តេីត្រូវដោះស្រាយវិវាទសំណង់នៃកិច្ចសន្យាម៉ៅការសាងសង់ឬរុះរេីដូចម្តេច How to resolve Construction Contract Disputes?
  2. អ្វីជាកិច្ចសន្យាម៉ៅការសំណង់? និងធ្វេីបែបណាទេីបមានសុពលភាពឬអាចយកជាការបាន? What is the Construction Contract? and How to do to be valid.
  3. តេីការសាងសង់សំណង់ត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតជាមុនឬ? Are any Building Constructions required to get a permitted letter firstly?
  4. សន្ធានកម្ម (ការសម្រុះសម្រួល) លេីវិវាទសំណង់ រវាងម្ចាស់និងជាងម៉ៅការសំណង់ Mediation of Construction Disputes made between the building Owner and Constructor.
  5. ខចែងពីសន្ធានកម្ម-មជ្ឈត្តកម្មក្នុងសំណង់់
  6. Construction Disputes Increasingly Being Settled Through Mediation
  7. Construction dispute costs rise
  8. ពេលសំណង់ជួបហានិភ័យ នរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់? When a building risked, who is legally required to responsible?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: