3. សេវាកម្មវេទិកាមជ្ឈត្តកម្ម Arbitral Tribunal

សេវាកម្មវេទិកាមជ្ឈត្តកម្មនៅទីនេះ ដំណើរការបែបអាដហុក ដោយមជ្ឈត្តករម្នាក់ (លោកមជ្ឈត្តករ អ៊ូច វុធ្ធី) ប៉ុណ្ណោះ និងទៅលើប្រភេទវិវាទពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួន។ មជ្ឈត្តករ ជាភាគីទីបី អព្យាក្រឹត្យ ឯករាជ្យ និងមានសមត្ថភាពបច្ចេកទេសក្នុងជំនាញដោះស្រាយវិវាទ ហើយចូលរួមជួយភាគីវិវាទតាមរយៈការតែងតាំងពីគូភាគី ។ Arbitral Tribunal Services are here conducted as an Ad Hoc mechanism by one Commercial Arbitrator only as Mr Arbitrator OUCH Vutthy, accepting for the specializing commercial disputes. The Commercial Arbitrator is as a neutral third party who is an independence and capacity for dispute resolution skills and has been nominated by both disputing parties.

http://www.ovtlaw.com/us/arbitrator

ប្រភេទវិវាទពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសនោះ រួមមាន The Specializing Commercial Disputes are as below៖

 • វិវាទម្ចាស់ហ៊ុន ឬដៃគូជំនួញ Shareholder/Partner Disputes;
 • វិវាទការទិញ-លក់ Sale Disputes;
 • វិវាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញា Intellectual Property Disputes;
 • វិវាទសំណង់ និង Construction Disputes and;
 • វិវាទកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្ម Commercial Contract Disputes ។

ច្បាប់ និងវិធាននៃមជ្ឈត្តការ Law and Rules of the Arbitration

ច្បាប់មជ្ឈត្តការ ច្បាប់សំរាប់ប្រធានបទនៃវិវាទ របស់កម្ពុជា និងវិធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (វិធានម.ជ.ម.) ត្រូវបានប្រើជាគោល លើកលែងតែគូភាគីព្រមព្រៀងផ្សេង Cambodia Arbitration Laws, Dispute Subject Laws of Cambodia and Arbitration Rules of National Commercial Arbitration Centre (NCAC Rules) are principal used, except Disputing Parties otherwise agree ។

ភាសានៃមជ្ឈត្តការ Language for the Arbitration

ភាសាខ្មែរ ឬអង់គ្លេស ឬភាសាទាំងពីរ Be in Khmer or in English or both ។

ដោយ៖ អូវីធី ច្បាប់ OVT Law

Articles:

 1. សិក្ខាសាលាស្ដីពីការទទួលស្គាល់ និងការអនុវត្តមជ្ឈត្តវិនិច្ឆ័យ Webinar on the Recognition and Enforcement of the Arbitral Award.
 2. សិក្ខាសាលាស្តីពីចំនុច​គួរពិចារណារបស់គូភាគីវិវាទក្នុងការតែងតាំងមជ្ឈត្តករ Webinar on Points to be considered by disputants in order to appoint the Commercial Arbitrator.
 3. វិធានស្តីពីមជ្ឈត្តការ(ថ្មី)​របស់​ម.ជ.ម.​នឹងចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី២៨-មិថុនា-​២០២១ Arbitration Rules (New) of NCAC will be effective from June 28th, 2021.
 4. សមាជិកឆ្នាំទី១០ និងវិញ្ញាបនបត្រប្រកបវិជ្ជាជីវៈជាមជ្ឈត្តករ ២០២១ នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម “ម.ជ.ម.”, 2021 Professional Arbitrator Certificate & the 10th Year Fellow of National Commercial Arbitration Centre “NCAC”, Cambodia.
 5. តេីមានភាពប្រទាំងប្រទេីសរវាងវេទិកាមជ្ឈត្តកម្ម និងតុលាការ (សាលាដំបូង) ដែរឬទេ Is there a Conflicted Competence between the Arbitral Tribunal and the First Instance Courts?
 6. តេីវេទិកាមជ្ឈត្តកម្មដែលជាតុលាការសមត្ថកិច្ចដោយការព្រមព្រៀងជាអំពេីខុសច្បាប់ឬ Is the Arbitral Tribunal as the Competent Court by an agreement illegal?
 7. មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី៦ របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.) The 6th Annual General Assembly of National Commercial Arbitration Centre (NCAC)
 8. សិក្ខាសាលាស្តីពី ការបង្កើតប្រតិបត្តិការជំនួញ និង ការដោះស្រាយវិវាទ Workshop on Deal Making and Dispute Resolution in Commercial Transaction
 9. បទដ្ឋានគតិយុត្តសំរាប់ដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មតាមយន្តការមជ្ឈត្តការ Laws and Rules for Resolving Commercial Dispute by the Arbitration
 10. Cambodia Commercial Arbitration Awards Releasing
 11. Arbitration Clause
 12. Commercial Arbitration-Court
 13. មជ្ឈត្តករពាណិជ្ជកម្មអាជីព និងសមាជិកឆ្នាំទី៩, ២០២០ នៃម.ជ.ម. A Certified Commercial Arbitrator and the 9th Year Fellow of NCAC, 2020
 14. Commercial Arbitration Services conducted as an Institution have in Cambodia
 15. អ្វីជាវេទិកាមជ្ឈត្តកម្ម What is the Arbitral Tribunal ?
 16. Workshop on the Arbitration Procedure, Evidence & Award Writing
 17. Workshop on Secured Transaction, Award Writing and Mock Arbitration
 18. ផលប៉ះពាល់នៃអំពេីពុករលួយក្នុងដំណេីរការមជ្ឈត្តម្ម៖ សំណូក និងអនុសញ្ញាញូវយ៉ក Impact on Corruption for the Arbitral Process: Bribes and the New York Convention

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកវិជ្ជាជីវៈដោះស្រាយវិវាទ Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: