ទីប្រឹក្សា Advisor

  1. ទីប្រឹក្សាអភិវឌ្ឈន៍ជំនួញ (សញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងបទពិសោធន៍ការងារចាប់ពី ២៥ ឆ្នាំ)
  • លោក សូល សុវត្ថិ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតៈ ០១មករា១៩៥៧
  • កំរិតវប្បធម៌៖ សញ្ញាបត្រវេជ្ជបណ្ឌិត និង អនុបណ្ឌិតការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច
  • ថ្ងៃចូលបំរើការងារ៖ ០១មករា២០១៨

2. ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស (សញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតច្បាប់ និងបទពិសោធន៍ការងារចាប់ពី ២៥ ឆ្នាំ)

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: