សន្ធានការី Commercial & Civil Mediator.

១. សន្ធានការី អ៊ូច វុធ្ធី Commercial & Civil Mediator OUCH Vutthy.

លោកមជ្ឈត្តករ/មេធាវី អ៊ូច វុធ្ធី បានផ្តល់សេវាកម្មដោះស្រាយវិវាទក្នុងនាមជាសន្ធានការី ឬអ្នកសម្រុះសម្រួលវិាទអាជីព លើប្រភេទវិវាទមួយចំនួនរួមមាន៖ វិវាទកិច្ចសន្យា វិវាទដៃគូជំនួញ វិវាទសំណង់ វិវាទការទិញលក់ វិវាទមត៌ក វិវាទលែងលះ និងវិវាទដីធ្លី ។ ហើយនៅថ្ងៃទី ១១- មិថុនា-២០១៩ លោកក៏បានក្លាយជាសន្ធានករអន្តរជាតិ របស់សមាគម អាគ័រដ្យាល់ នៃប្រទេសបារាំង តែសុំលាឈប់ពីសមាគមនោះវិញនៅថ្ងៃទី៣០-មេសា-២០២១ ។ លោក អ៊ូច វុធ្ធី បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញដោះស្រាយវិវាទទូទៅ និងវិវាទពាណិជ្ជកម្មក្នុងកំរិតអន្តរជាតិ ព្រមទាំងច្បាប់កំរិតបរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត (ច្បាប់ប្រៀបធៀប & អន្តរជាតិ) ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច-សាកលវិទ្យាល័យលុយមីញ៉ែលីយ៉ុងដឺប្រទេសបារាំង និងបណ្ឌិតសភាច្បាប់សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មពីធនាគារពិភពលោក-ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា ។ លើសពីនេះ លោក វុធ្ធី បានចូលរួមទទួលការបណ្តុះបណ្តាលនៅក្រៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ពាណិជ្ចកម្ម និងការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មជាច្រើន ដូចជា៖ ឥណ្ឌូនេស៊ី សឹង្ហបុរី វៀតណាម ថៃ និងជប៉ុន ។ ក្រៅពីនេះ គាត់មានបទពិសោធន៍ការងារ ២៥ ឆ្នាំ គិតត្រឹម ខែមិនា ២០២១ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការច្បាប់និងការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើន ។

កិច្ចសហការជាដៃគូ នៃអ្នកវិជ្ជាជីវៈសន្ធានការី (អ្នកសម្រុះសម្រួលវិវាទ) កម្ពុជា និងបារាំង In Cooperation as a Partner for a Professional Mediator between Cambodia and French

ឧទាហរណ៍ ករណីសិក្សាសំរាប់ការសម្រុះសម្រួលវិវាទ

  1. សន្ធានកម្ម (ការសម្រុះសម្រួល) លេីវិវាទសំណង់ រវាងម្ចាស់និងជាងម៉ៅការសំណង់ Mediation of Construction Disputes made between the building Owner and Constructor.
  2. តេីធ្វេីដូចម្តេចទេីបអាចដោះស្រាយវិវាទលែងលះតាមសន្ធានកម្មបាន? How to do to resolve a Divorce Case by Mediation?

Mr Commercial Arbitrator/Lawyer Ouch Vutthy has provided a service of the professional mediator for helping to resolve a dispute and conflict issue such as Contract Disputes, Business Partner Disputes, Construction/Land Disputes, Heritage Disputes, Divorce Conflicts and Sale Disputes. Therefore, on date of June 11, 2019, he was appointed as an International Mediator for Cambodia from Akordial Association, France, http://www.akordial-asso.fr/membres/, but the date on April 30th, 2021, he resigned. Mr Ouch Vutthy was educated and trained with Commercial Dispute and Conflict Resolution skills in international standards and a Bachelor of Law and Master of International and Comparative Law from Royal University of Law and Economics-Université Lumière Lyon 2, French and an Academic Law of Commercial Enterprises from World Bank-Ministry of Commerce. Additionally, he was appointed to join outside Cambodia as a professional government Official debating on the legal and commercial dispute resolution at Japan, Indonesia, Vietnam, Thailand and Singapore. On the other hand, Mr Ouch Vutthy had work experiences for 25 years until March 2021 concerning to tasks of Commercial Law and Dispute Resolution with the government and private companies.

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីអន្តរជាតិ ផ្នែក២ ផ្តោតលើការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ និងនៅតុលាការ នាប្រទេសជប៉ុន Trining Course on International Civil & Commercial Law II focused on ADR and Litigation for Government’s experts and Judges from some countries in the world.
វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់លទ្ធផលសម្រេចបានពីវគ្គសិក្សាស្តីពីការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម រៀបចំដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សំរាប់មន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទទួលបន្ទុក។
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្នូល ស្តីពីការដោះស្រាយវិវាទ Core Training on Conflict Resolution at Cambodian Centre for Conflict Resolution, CCCR & CDRI.

២. លោក/លោកស្រី

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: