សន្ធានករ Mediators

.

លោក សន្ធានករ អ៊ូច វុធ្ធី សំរាប់វិវាទពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋប្បវេណី Mr Mediator OUCH Vutthy for Commercial & Civil Disputes. 

លោក អ៊ូច វុធ្ធី បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញដោះស្រាយវិវាទទូទៅ និងវិវាទពាណិជ្ជកម្មក្នុងកំរិតអន្តរជាតិ ព្រមទាំងច្បាប់កំរិតបរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត (ច្បាប់ប្រៀបធៀប & អន្តរជាតិ) ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច-សាកលវិទ្យាល័យលុយមីញ៉ែលីយ៉ុងដឺប្រទេសបារាំង និង បណ្ឌិតសភាច្បាប់សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មពីធនាគារពិភពលោក-ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា ។ លើសពីនេះ លោក វុធ្ធី បានចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលនៅក្រៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ពាណិជ្ចកម្ម និងការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មជាច្រើន រួមមាន៖ ឥណ្ឌូនេស៊ី សឹង្ហបុរី វៀតណាម ថៃ និងជប៉ុន ។ ក្រៅពីនេះ លោក អ៊ូច វុធ្ធី មានបទពិសោធន៍ការងារ ២៤ ឆ្នាំ (១៩៩៦-២០២០) ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការ ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម​ និងការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើន ។ Mr Ouch Vutthy was educated and trained with Commercial Dispute and Conflict Resolution skills in international standards and a Bachelor of Law and Master of International and Comparative Law from Royal University of Law and Economics-Université Lumière Lyon 2, French and an Academic Law of Commercial Enterprises from World Bank-Ministry of Commerce. Additionally, he was appointed to join outside Cambodia as a professional government Official debating on the legal and commercial dispute resolution at Japan, Indonesia, Vietnam, Thailand and Singapore. On the other hand, Mr Ouch Vutthy had work experiences for 24 years (1996-2020) concerning to tasks of Commercial Law and Dispute Resolution with the government and private companies. https://ovtlaw.com/contact-me/client/

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ លោក អ៊ូច វុធ្ធី បានផ្តល់សេវាកម្មដោះស្រាយវិវាទក្នុងនាមជាសន្ធានករ ឬអ្នកសម្រុះសម្រួលវិាទ លើប្រភេទវិវាទមួយចំនួនដូចជា៖ វិវាទមត៌ក វិវាទលែងលះ វិវាទកិច្ចសន្យា វិវាទសំណង់ វិវាទដីធ្លី ។ ហើយនៅថ្ងៃទី ១១- មិថុនា-២០១៩ លោកក៏បានក្លាយជាសន្ទានករអន្តរជាតិ របស់សមាគម អាគ័រដ្យាល់ នៃប្រទេសបារាំង ។ តែសុំលាឈប់ពីសមាគមនោះវិញ នៅថ្ងៃទី ៣០-មេសា-២០២១ ។ In the meantime, Mr Ouch Vutthy has provided a mediator service for helping to resolve a dispute and conflict issue such as Contract disputes, Construction/Land disputes, Heritage and Divorce conflicts. Therefore, on date of June 11, 2019, he was appointed as an International Mediator for Cambodia from Akordial Association, France, http://www.akordial-asso.fr/membres/. But on the date on April 30th, 2021, he resigned.

វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់លទ្ធផលសម្រេចបានពីវគ្គសិក្សាស្តីពីការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម រៀបចំដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្នូល ស្តីពីការដោះស្រាយវិវាទ Core Training on Conflict Resolution at Cambodian Centre for Conflict Resolution, CDRI.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកជំនាញដោះស្រាយវិវាទ Expert in Dispute Resolution

%d bloggers like this: