មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី៩ របស់ម.ជ.ម. The 9th Annual General Assembly of National Commercial Arbitration Centre (NCAC).

មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី៩ របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.) បានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៨-មិនា-២០២៣ នាសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់សុខាភ្នំពេញ ក្រោមការរៀបចំដោយម.ជ.ម. ។ The 9th Annual General Assembly of National Commercial Arbitration Centre (NCAC) is being conducted today at the Phnom Penh Residence Hotel organized by the NCAC.

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: