សិក្ខាសាលាស្តីពីសន្ធានកម្មពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ International Commercial Mediation Webinar.

សិក្ខាសាលាស្តីពីសន្ធានកម្មពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៤-វិច្ឆិកា-២០២២ តាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូមពីទីក្រុងរ៉ូម ប្រទេសអ៉ីតាលី The Webinar on International Commercial Mediation has been prepared by co-organizers as the European Court of Arbitration & IBA Medation Committee and is conducted on today with an agenda as the following:

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: