សិក្ខាសាលាស្តីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងឧស្សាហ៍កម្មសម្លៀកបំពាក់និងការបង្ហាញម៉ូត Intellectual Property in the Fashion and Garment Industry Webinar.

សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី១-ធ្នូ-២០២១ តាមរយៈប្រពន្ធ័ហ្សូមពីរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរៀបចំដោយ EuroCham in Cambodia, GMAC & South-East Asia IP SME HelpDesk.

អ្នកវិជ្ជាជីវៈដោះស្រាយវិវាទ Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: