1. អាជ្ញាប័ណ្ណ និងការទទួលស្គាល់ Licences & Accreditation

ក. ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីចាប់ពីថ្ងៃទី ២១-០៧-២០១៦ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន Be admitted to do as a Professional Lawyer since 2016:

ខ. ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសន្ធាករ ឬអ្នកសម្រុះសម្រួលវិវាទអន្តរជាតិ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១១-មិថុនា-២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី ៣០-មេសា-២០២១ Be admitted and accredited as an International Mediator from June 11, 2019-April 30th, 2021.:

http://www.akordial-asso.fr/membres

. ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះបញ្ជីជាមជ្ឈត្កករពាណិជ្ជកម្មដំបូង និងសមាជិកស្ថាបនិក នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតាំងពីឆ្នាំ២០១១-បច្ចុប្បន្ន (១០ឆ្នាំ) Be admitted to be as a Fellow and a Commercial Arbitrator of National Commercial Arbitration Centre “NCAC” since 2011.

Certificates 002
This letter means that National Commercial Arbitration Centre “NCAC” certifies Mr Arbitrator OUCH Vutthy, ID: 013, has registered and be as a Fellow since October 27th, 2011.

One thought on “1. អាជ្ញាប័ណ្ណ និងការទទួលស្គាល់ Licences & Accreditation”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកវិជ្ជាជីវៈដោះស្រាយវិវាទ Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: