1. អាជ្ញាប័ណ្ណ និងការទទួលស្គាល់ Licences & Accreditation.

ក. ជាមេធាវីពេញសិទ្ធិប្រកបវិជ្ជាជី​វៈតាំងពីថ្ងៃទី០៤-ធ្នូ-២០១៧ Be a Practising Lawyer since December 04th, 2017:

ខ. ជាសន្ធានការីអន្តរជាតិ របស់សមាគមសន្ធានកម្មបារាំងចាប់ពីថ្ងៃទី ១១-មិថុនា-២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី ៣០-មេសា-២០២១ Be an International Mediator of Akordial Association, France, from June 11, 2019-April 30th, 2021.:

Akordial International Mediator, France.

http://www.akordial-asso.fr/membres

. ជាមជ្ឈត្កករ និងសហស្ថាបនិក នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតាំងពីថ្ងៃទី ១៥-វិច្ឆិកា-២០១២ Be the Commercial Arbitrator and Co-Founders of National Commercial Arbitration Centre “NCAC” since November 15th, 2012.

2023 Professional Arbitrator Certificate.

One thought on “1. អាជ្ញាប័ណ្ណ និងការទទួលស្គាល់ Licences & Accreditation.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: