7. វិវាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញា Intellectual Property Disputes.

វិវាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញា គឺជាវិវាទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ញា ដែលអាចជាគំនិត ស្នាដៃ អ្វីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងពីបញ្ញារបស់មនុស្សដែលច្បាប់ទទួលស្គាល់ ។ វិវាទប្រភេទនេះ ជាទូទៅអាចកើតទៅលើសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្ម ឬហៅថាសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច

Intellectual Property Disputes are disputes relating to use of Rights of Intellectual Properties, which are as Ideas, Works or anything created by a human opinion recognized by the Laws. These Dispute types may be generally concerned to the rights of the property Title or Business.

Sample:IP_disputes_3001

By OVT Law អូវីធី ច្បាប់  

Articles:

 1. មហាសន្និបាតលើកទី៣ នៃសមាគមកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកម្ពុជា The 3rd General Assembly of Intellectual Property Association of Cambodia (IPAC).
 2. ៦ឆ្នាំ (2016-2022) ជាសមាជិកសកម្មនៃសមាគមកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកម្ពុជា 6 years as the Active Member of Intellectual Property Association of Cambodia (IPAC).
 3. Freelancing & Consultancy Webinar: What about Intellectual Property Rights? សិក្ខាសាលាស្តីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងរឿងកិច្ចការសេវាកម្មទីប្រឹក្សា និងអាជីវកម្មដោយម្ចាស់ខ្លួនឯង
 4. វិវាទពាណិជ្ជសញ្ញា និងយន្តការនៃដំណោះស្រាយ Trademark Disputes and their Resolution Mechanism.
 5. អ្វីជាវិវាទសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ What is a Copyright​ Dispute?
 6. សិក្ខាសាលា​ស្តីពីសិទ្ធិផ្តាច់មុខនិងបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មយានយន្តកម្ពុជា
 7. សិក្ខាសាលាស្តីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងឧស្សាហ៍កម្មសម្លៀកបំពាក់និងការបង្ហាញម៉ូត Intellectual Property in the Fashion and Garment Industry Webinar.
 8. សិក្ខាសាលាស្តីពីសន្ធានកម្មវិវាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញា អាស៊ីអាគ្នេយ៍ IP Mediation in South-East Asia (SEA) Webinar.
 9. សិក្ខាសាលាស្តីពីការពិគ្រោះពិនិត្យកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកទៅកាន់ពិភពលោក Webinar on WIPO IP Diagnostics Going Global.
 10. សិក្ខាសាលាស្តីពីភាពច្នៃប្រឌិតកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអាស៊ាន-អង់គ្លេស UK-ASEAN IP Innovation Webinar.
 11. សិក្ខាសាលាស្តីពីការអនុវត្តដោយបង្ខំកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃអាស៊ាន-អង់គ្លេស The UK-ASEAN IP Enforcement Webinar.
 12. UK-ASEAN IP E-commerce Webinar សិក្ខាសាលាស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមអេឡិចត្រូនិកផ្នែកកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន-អង់គ្លេស
 13. សិក្ខាសាលាស្តីពីការអនុវត្តនីតិវិធីប្រឆាំងនឹងផលិតផលក្លែងក្លាយ និងបទល្មេីសកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
 14. Seminar on IP Services and Tools to Business សិក្ខាសាលា ស្ដីពីសេវាកម្មកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងឧបករណ៍សំរាប់ជំនួញ.
 15. សិក្ខាសាលា​ស្ដី​ពីការដោះស្រាយវិវាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញាតាមនីតិវិធីរដ្ឋបាល និងយន្តការមជ្ឈត្តការ IP Dispute Resolution Workshop through an Administrative Procedure and Arbitration.
 16. តេីការប្រេីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតជាមុនឬ? Is there a permission prior required to use the intellectual property?
 17. ពត៌មានជំនួយសំរាប់ការរៀបចំឯកសារស្នេីសុំជាអន្តរជាតិ នៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្នែកឧស្សាហកម្ម និង​ការជៀសវាងភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយ Tips on Filing an International Application and Avoiding Irregularities
 18. វេទិកាប្រចាំឆ្នាំលេីកដំបូង ស្តីពីវិថីឆ្ពោះទៅរកការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា 1st Annual Forum “Way towards Technology Transfer”
 19. ដោះស្រាយវិវាទ​បច្ចេកវិទ្យា​ និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា តាមយន្តការសន្ធានការ និងមជ្ឈត្តការ Resolving Intellectual Property and Technology Disputes through Mediation and Arbitration
 20. The Latest Trends and Developments in IP innovation (UK-ASEAN) និន្នាការ និងការអភិវឌ្ឍចុងក្រោយ ក្នុងភាពច្នៃប្រឌិតកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃអង់គ្លេស និងអាស៊ាន
 21. សិក្ខាសាលាស្តីពីការការពារគំនូរឧស្សាហកម្មជាអន្តរជាតិជាមួយប្រព័ន្ធទីក្រុងហេចសំរាប់កម្ពុជា Seminar on Protecting Designs Internationally with the Hague System for Cambodia
 22. សន្និបាត សមាគមកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកម្ពុជា និងការបោះឆ្នោតជ្រើស រើសប្រធាន និងក្រុមប្រឹក្សាសំរាប់អាណត្តិទី២ (២០១៩-២០២២) Assembly of the INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION OF CAMBODIA (IPAC) and an Election of the President and Board for the Second mandate as 2019-2022.
 23. សន្និសីទស្តីពី កម្មសិទ្ធិបញ្ញា Conference on Intellectual Property
 24. សិក្ខាសាលាស្តីពីវិជ្ជាជីវ៖ភ្នាក់ងារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
 25. What Intellectual Property is
 26. cambodias-trademark-registration-procedures
 27. International Conference on Commercial Dispute Resolution by ADR and Court.
 28. សិក្ខាសាលាស្តីពីផលប្រយោជន៍នៃកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម Seminar on Benefit of Industrial Property
A Certificate of Intellectual Property Association of Cambodia “IPAC” Membership for Mr OUCH Vutthy, Commercial Arbitrator, as its Active Member since 2016.
ថតជាមួយលោកមេធាវី ពេជ្រ អង្គ ប្រធានសមាគមកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកម្ពុជា អាណត្តិទី១ (២០១៦-១៩) Taken a photo with Lawyer Pich Ang who has been a President of Intellectual Property Association of Cambodia (IPAC) for the 1st Mandate as 2016-19.

ipac booklet 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: