7. វិវាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញា Intellectual Property Disputes.

វិវាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញា គឺជាវិវាទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ផ្នែកឧស្សាហកម្ម និងផ្នែកវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប:។ វាអាចជាវិវាទចំពោះសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច លេីការប្រេីប្រាស់ពាណិជ្ជនាម (យីហោ) ពាណិជ្ជសញ្ញា សេវាសញ្ញា ការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្ម របកគំហេីញផ្នែកឧស្សាហកម្ម និងសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ

Intellectual Property Disputes are relating to be able to use of intellectual property in Commerce section, Industry section and Culture & Fine Art section. They are disputes of economic rights for trade names, trademarks, service marks, trade secrets, invention of industries and copyrights.

By OVT Law អូវីធី ច្បាប់  

 

Articles:

 1.  
 2. អ្វីជាវិវាទសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ What is a Copyright​ Dispute?
 3. សិក្ខាសាលា​ស្តីពីសិទ្ធិផ្តាច់មុខនិងបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មយានយន្តកម្ពុជា
 4. សិក្ខាសាលាស្តីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងឧស្សាហ៍កម្មសម្លៀកបំពាក់និងការបង្ហាញម៉ូត Intellectual Property in the Fashion and Garment Industry Webinar.
 5. សិក្ខាសាលាស្តីពីសន្ធានកម្មវិវាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញា អាស៊ីអាគ្នេយ៍ IP Mediation in South-East Asia (SEA) Webinar.
 6. សិក្ខាសាលាស្តីពីការពិគ្រោះពិនិត្យកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកទៅកាន់ពិភពលោក Webinar on WIPO IP Diagnostics Going Global.
 7. សិក្ខាសាលាស្តីពីភាពច្នៃប្រឌិតកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអាស៊ាន-អង់គ្លេស UK-ASEAN IP Innovation Webinar.
 8. សិក្ខាសាលាស្តីពីការអនុវត្តដោយបង្ខំកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃអាស៊ាន-អង់គ្លេស The UK-ASEAN IP Enforcement Webinar.
 9. UK-ASEAN IP E-commerce Webinar សិក្ខាសាលាស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមអេឡិចត្រូនិកផ្នែកកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន-អង់គ្លេស
 10. សិក្ខាសាលាស្តីពីការអនុវត្តនីតិវិធីប្រឆាំងនឹងផលិតផលក្លែងក្លាយ និងបទល្មេីសកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
 11. Seminar on IP Services and Tools to Business សិក្ខាសាលា ស្ដីពីសេវាកម្មកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងឧបករណ៍សំរាប់ជំនួញ.
 12. សិក្ខាសាលា​ស្ដី​ពីការដោះស្រាយវិវាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញាតាមនីតិវិធីរដ្ឋបាល និងយន្តការមជ្ឈត្តការ IP Dispute Resolution Workshop through an Administrative Procedure and Arbitration.
 13. តេីការប្រេីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតជាមុនឬ? Is there a permission prior required to use the intellectual property?
 14. ពត៌មានជំនួយសំរាប់ការរៀបចំឯកសារស្នេីសុំជាអន្តរជាតិ នៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្នែកឧស្សាហកម្ម និង​ការជៀសវាងភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយ Tips on Filing an International Application and Avoiding Irregularities
 15. វេទិកាប្រចាំឆ្នាំលេីកដំបូង ស្តីពីវិថីឆ្ពោះទៅរកការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា 1st Annual Forum “Way towards Technology Transfer”
 16. ដោះស្រាយវិវាទ​បច្ចេកវិទ្យា​ និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា តាមយន្តការសន្ធានការ និងមជ្ឈត្តការ Resolving Intellectual Property and Technology Disputes through Mediation and Arbitration
 17. The Latest Trends and Developments in IP innovation (UK-ASEAN) និន្នាការ និងការអភិវឌ្ឍចុងក្រោយ ក្នុងភាពច្នៃប្រឌិតកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃអង់គ្លេស និងអាស៊ាន
 18. សិក្ខាសាលាស្តីពីការការពារគំនូរឧស្សាហកម្មជាអន្តរជាតិជាមួយប្រព័ន្ធទីក្រុងហេចសំរាប់កម្ពុជា Seminar on Protecting Designs Internationally with the Hague System for Cambodia
 19. សន្និបាត សមាគមកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកម្ពុជា និងការបោះឆ្នោតជ្រើស រើសប្រធាន និងក្រុមប្រឹក្សាសំរាប់អាណត្តិទី២ (២០១៩-២០២២) Assembly of the INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION OF CAMBODIA (IPAC) and an Election of the President and Board for the Second mandate as 2019-2022.
 20. សន្និសីទស្តីពី កម្មសិទ្ធិបញ្ញា Conference on Intellectual Property
 21. សិក្ខាសាលាស្តីពីវិជ្ជាជីវ៖ភ្នាក់ងារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
 22. What Intellectual Property is
 23. cambodias-trademark-registration-procedures
 24. International Conference on Commercial Dispute Resolution by ADR and Court.
 25. សិក្ខាសាលាស្តីពីផលប្រយោជន៍នៃកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម Seminar on Benefit of Industrial Property

 

Membership:

 1. Active Member, Intellectual Property Association of Cambodia (IPAC) since Nov 2016. http://www.ipac-cambodia.org.kh; ipac booklet 2021
 2. Member, IP nexus since May 9th, 2016. https://secure.ipnexus.com/en/directory/profiles/6327

Samples:

IP_disputes_3001

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: