សិក្ខាសាលាស្តីពីកិច្ចគាំពារវិនិយោគិននិងតួនាទីមេធាវីក្នុងវិស័យមូលបត្រ The Cared Investor & Lawyer ‘s Role in Stock Exchange Workshop.

សិក្ខាសាលាស្តីពីកិច្ចគាំពារវិនិយោគិននិងតួនាទីមេធាវីក្នុងវិស័យមូលបត្របានរៀបចំដោយគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សហការជាមួយនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ហេីយប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី២៣-កញ្ញា-២០២២ នៅទីស្នាក់ការគណៈមេធាវីនិងតាមប្រព័ន្ធថ្នាលបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកវិទ្យាដែលមានខ្លឹមសារសង្ខេបដូចតទៅ៖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s