សិក្ខាសាលាស្ដីពីវិជ្ជាជីវៈសារការី៖ សុវត្ថិភាពគតិយុត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម Webinar on a Professional Notary.

សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៣១-កក្កដា-២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូមពីរាជធានីភ្នំពេញ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s