សិក្ខាសាលា​ស្តីពីការព្រាងនិងរៀបចំតាក់តែងកិច្ចសន្យាមួយឲ្យមានភាពរឹងមាំ និងការចរចា សម្រុះសម្រួលវិវាទពាណិជ្ជកម្មដែលកេីតមាននឹងកិច្ចសន្យា Webinar on Drafting a good Contract for a Client and Negotiating, Mediating for the Commercial Contracts.

សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៩-កក្កដា-២០២១តាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូមពីរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមការរៀបចំដោយគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា The workshop has been conducted today by Zoom systems from Phnom Penh, Cambodia organized by the Bar Association of Cambodia ៖bar-association-training-essential-contracting-28.7.2021.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s