វិធានសន្ធានកម្ម នៃអូវីធី ច្បាប់ Mediation Rules of OVT Law.

«វិធានសន្ធានកម្ម នៃអូវីធី ច្បាប់»«វិធាន៥-៥-២៣» មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី០៥-ឧសភា-២០២៣ នេះតទៅ ។ Mediation Rules of OVT Law will be valid from May 5th, 2023.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s