មហាសន្និបាតលេីកទី៨ និងការបោះឆ្នោតជ្រេីសតាំងក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិអាណត្តិទី៤ របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.) the 8th General Assembly & Electing the 4th Executive Board of National Commercial Arbitration Centre (NCAC).

មហាសន្និបាតលើកទី៨ និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិអាណត្តិទី៤ របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.) The 8th General Assembly & Electing the 4th Executive Board of National Commercial Arbitration Centre (NCAC) បានប្រព្រឹត្តិទៅថ្ងៃទី២៦-មិនា-២០២២ នៅសណ្ឋាគារ Hayatt Regency នារាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមការរៀបចំរបស់ម.ជ.ម. ។

image_cfb71d2a-d28d-4d6d-9d3c-c3c36c5fd3c5

របៀបវារៈ នៃមហាសន្និបាត Agenda of the assembly:របៀបវារៈ_មហាសន្និបាតលើកទី៨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s