សិក្ខាសាលា​ស្តីពីការកសាងការអនុវត្តសន្ធានកម្មរបស់សន្ធានករក្នុងពិភពលោកដែលមានលក្ខណៈឌីជីថល Webinar on Building Your Mediation Practice in the Digital World.

សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២១-តុលា-២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូមពីទីក្រុងឡុង ប្រទេសអង់គ្លេស។The Webinar was conducted on October 21st, 2021 by Zoom meeting hosted from London, England.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s