ជីវិត​ គឺជាការធ្វេីលំហាត់ប្រាណដែលបន្តជាប់គ្នា នៃការដោះស្រាយបញ្ហាកេីតឡេីង

វាហាក់ដូចជាមិនខុសទេ ពីព្រោះថាបញ្ហារបស់មនុស្សកេីតឡេីងជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីកេីតរហូតដល់ស្លាប់ទៅវិញ។ ក្នុងដំណេីរបែបនេះ មនុស្សត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាពីមួយទៅមួយ ប្រៀបបានទៅនឹងសំណុំរឿងមួយចប់ សំណុំរឿងមួយទៀតក៏ចូលមកដល់។ ហេតុនេះអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនជាការរត់គេចពីបញ្ហាដេីម្បីឲ្យអស់បញ្ហានោះទេ តែជាការយល់ដឹងពីវិធី ឬរកវិធីដោះស្រាយប្រសេីរចំពោះបញ្ហាទាំងនោះទៅវិញ ទេីបឆ្លេីយតបទៅនឹងដំណេីររបស់ជីវិត៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s