បទដ្ឋានគតិយុត្តសំរាប់ដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មតាមយន្តការមជ្ឈត្តការ Laws and Rules for Resolving Commercial Disputes by the Arbitration

ការដោះស្រាយវិវាទតាមយន្តការមជ្ឈត្តការ​បានផ្តល់សេរីភាពដល់ភាគីវិវាទក្នុងការជ្រើសរើស ឬក៏កំណត់នូវដំណើការរបស់វា ដែលក្នុងនោះ ច្បាប់ និងវិធានមជ្ឈត្តការសំរាប់គ្រប់គ្រងការអនុវត្តដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយ ក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតផងដែរ ។

ខាងក្រោមគឺ ជាច្បាប់អន្តរជាតិ ច្បាប់ស្តីពីមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា វិធានមជ្ឈត្តការបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការ (ម.ជ.ម.) វិធានមជ្ឈត្តការបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងវិធានមជ្ឈត្តការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលផ្សងៗទៀតនៅលើពិភពលោកដែលភាគីវិវាទ និងមជ្ឈត្តករនានា អាចសិក្សាស្វែងយល់ ដើម្បីជាជំរើសសំរាប់យកមកប្រើក្នុងការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម​តាមយន្តការមជ្ឈត្តការ នាពេលខាងមុខ ៖

វិធានស្តីពីមជ្ឈត្តការ(ថ្មី)​របស់​ម.ជ.ម.​នឹងចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី២៨-មិថុនា-​២០២១ Arbitration Rules (New) of NCAC will be effective from June 28th, 2021.

ច្បាប់ស្តីពីមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្ម

Convention on Recognition & Enforcement of Foreign Arbitral Awards

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s