សិក្ខាសាលាស្តីពីការសរសេរពាក្យបណ្តឹង ឯកសារចម្លើយ និងឯកសារត្រៀមនៅក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណី Lawsuit Writing, Responding Documents and Pre-Hearing Documents in the Civil Case Workshop.

សិក្ខាសាលាស្តីពីការសរសេរពាក្យបណ្តឹង ឯកសារចម្លើយ និងឯកសារត្រៀមនៅក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណី (Lawsuit Writing, Responding Documents, and Pre-Hearing Documents in the Civil Case Workshop) បានប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី១៣-ធ្នូ-២០២២ នាទីស្នាក់ការគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមានរបៀបវារៈដូចតទៅ៖

Certificate of the Workshop.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s