សិក្ខាសាលាស្តីពីសន្ធានកម្មវិវាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញា អាស៊ីអាគ្នេយ៍ IP Mediation in South-East Asia (SEA) Webinar.

សិក្ខាសាលាបានប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី២៤-២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូមក្រោមការរៀបចំដោយការិយាល័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសហភាពអឺរុប ហេីយមានរបៀបវារៈ និងដំណេីរការដូចតទៅ៖

សិក្ខាសាលាផ្តោតទៅលេីការដោះស្រាយវិវាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញាតាមយន្តការសន្ធានកម្ម (ការសម្រុះសម្រួលវិវាទ) ប្រព្រឹត្តិទៅនៅការិយាល័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសហភាពអឺរុប (EUIPO) នៅប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី នៅប្រទេសហ្វីលីពីន នៅប្រទេសសិង្ហបុរី នៅប្រទេសថៃ និងយុទ្ធសាស្ត្រសំរាប់សន្ធានកម្មវិវាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចំពោះសហគ្រាសជំនួញធុនតូចនិងមធ្យម។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s