អ្វីជាវិវាទពាណិជ្ជកម្ម What is the Commercial Dispute?

វិវាទពាណិជ្ជកម្ម គឺជាវិវាទដែលកើតឡើងពីការធ្វើពាណិជ្ជកិច្ច ហើយដែលត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ជាតិ និងច្បាប់អន្តរជាតិ ព្រមទាំងទំលាប់ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផងដែរ ។ គូភាគីដែលអនុវត្តពាណិជ្ជកិច្ច និងជាគូភាគីវិវាទ អាចជាពាណិជ្ជករនិងពាណិជ្ជករពាណិជ្ជករនិងជនមិនមែនពាណិជ្ជករ ដោយអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទ និងបែបផែននៃអាជីវកម្ម ។

One thought on “អ្វីជាវិវាទពាណិជ្ជកម្ម What is the Commercial Dispute?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s