សន្និសីទស្តីពីធ្វើឲ្យការប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីទៅជាសាកល Conference on Globalizing your practice “Opportunities and Challenges”

សន្និសីទស្តីពីធ្វើឲ្យការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកទៅជាសាកល Conference on Globalizing your practice “Opportunities and Challenges” 

សន្និសីទនេះប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ០១-១១-២០១៨ នៅសណ្ឋាគារសូហ្វីតែលភូគីត្រា ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ។ សន្និសីទមានគោលបំណងជួយជំរុញការប្រកបវិជ្ជាជីវៈច្បាប់ឲ្យមានភាពកាន់តែប្រសើរ និងពង្រីកខ្លួនចូលក្នុងតំបន់អន្តរជាតិ ។ តើការពង្រឹង និងពង្រីកខ្លួននោះមានលក្ខណៈដូចមេ្តចខ្លះ ?

សន្និសីទប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល០១ថ្ងៃពេញ ដោយមានមេធាវីបរទេស មេធាវីខ្មែរនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមជាមួយគ្នា ហើយមានខ្លឹមសារ និងរបៀបវារៈដូចតទៅ៖

ជំនាញ-ប្រយោជន៍-ដំណោះស្រាយ Expertise-Benefit-Resolution

%d bloggers like this: