ជ្រើសរើសលេខាធិការ នៃអូវីធី ច្បាប់ Announcement for a Secretary of OVT Law

បេក្ខនារីត្រូវមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រច្បាប់យ៉ាងតិច និងមានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងកិច្ចការដោះស្រាយវិាទ និង ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម Candidates must hold a Bachelor Degree of Law (LL.B.) and strongly commit on Dispute Resolution & Commercial Law affairs.

1. DUTY

She will be performed her task to assist an Attorney, Mediator, Commercial Arbitrator and CEO of OVT Law in as the following:

• Draft a contract/letter for the clients,

• Prepare a minute for the meeting,

• Communicate and travel with/to organizations who are concerning to the projects,

• Join with the Attorney, Mediator and Arbitrator for an Alternative Dispute Resolution (ADR) and Litigation mechanism a dispute/conflict case,

• Perform other tasks assigned by the CEO.

2. QUALIFICATION

The minimum requirements for her include:                                                        – Bachelor Degree in Law or Alternative Dispute Resolution;

– A Good Knowledge of Legal and Business Affairs, ADR Mechanisms and Court Proceedings;

– Proficiency in Work Technology & Interpersonal Communication.

An interested Khmer woman shall submit her résumé with a cover letter to email as ovt.arbitrator@gmail.com, and those documents will not be returned.

There is only appropriated candidate who will be called to interview.(Noted: កន្លែងធ្វើការនៅការិយាល័យកណ្តាលនៃ អូវីធី ច្បាប់ តាំងនៅអាសយដ្ឋាន ដីឡូត៍លេខ ៦៨២ ភូមិទ្វីខាងត្បូង សង្កាត់អណ្តូងខ្មែរ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s