សិក្ខាសាលាស្តីពីកិច្ចគាំពារវិនិយោគិននិងតួនាទីមេធាវីក្នុងវិស័យមូលបត្រ The Cared Investor & Lawyer ‘s Role in Stock Exchange Workshop.

សិក្ខាសាលាស្តីពីកិច្ចគាំពារវិនិយោគិននិងតួនាទីមេធាវីក្នុងវិស័យមូលបត្របានរៀបចំដោយគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សហការជាមួយនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ហេីយប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី២៣-កញ្ញា-២០២២ នៅទីស្នាក់ការគណៈមេធាវីនិងតាមប្រព័ន្ធថ្នាលបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកវិទ្យាដែលមានខ្លឹមសារសង្ខេបដូចតទៅ៖

អ្នកដោះស្រាយវិវាទអាជីព Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: