បទដ្ឋានគតិយុត្តសំរាប់ដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មតាមយន្តការមជ្ឈត្តការ Laws and Rules for Resolving Commercial Dispute by the Arbitration

បទដ្ឋានគតិយុត្តសំរាប់ដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មតាមយន្តការមជ្ឈត្តការ Laws and Rules for Business Dispute Resolution by the Arbitration
   

ការដោះស្រាយវិវាទតាមយន្តការមជ្ឈត្តការ​បានផ្តល់សេរីភាពដល់ភាគីវិវាទក្នុងការជ្រើសរើស ឬក៏កំណត់នូវដំណើការរបស់វា ដែលក្នុងនោះ ច្បាប់ និងវិធានមជ្ឈត្តការសំរាប់គ្រប់គ្រងការអនុវត្តដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយ ក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតផងដែរ ។

ខាងក្រោមគឺ ជាច្បាប់អន្តរជាតិ ច្បាប់់មជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា វិធានមជ្ឈត្តការបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការ (ម.ជ.ម.) វិធានមជ្ឈត្តការបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងវិធានមជ្ឈត្តការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលផ្សងៗទៀតនៅលើពិភពលោកដែលភាគីវិវាទ និងមជ្ឈត្តករនានា អាចសិក្សាស្វែងយល់ ដើម្បីជាជំរើសសំរាប់យកមកប្រើក្នុងការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម​តាមយន្តការមជ្ឈត្តការ នាពេលខាងមុខ ៖

ជំនាញ-ប្រយោជន៍-ដំណោះស្រាយ Expertise-Benefit-Resolution

%d bloggers like this: