CEO ប្រធានប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យអាជ្ញាកណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម អ៊ូច វុធ្ធី “អូវីធី ដោះស្រាយវិវាទ” និង ការិយាល័យមេធាវី អូវីធី ឡាយអិន “អូវីធី ច្បាប់” ជាសហគ្រាសវិជ្ជាជីវៈដែលផ្តល់ សេវាកម្មដោះស្រាយវិវាទ និងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងគោលបំណងជួយដល់ភាគីវិវាទ រកឃើញដំណោះស្រាយប្រសើរ  និង ទទួលបានផលប្រយោជន៍អតិបរមា។

អូវីធី ដោះស្រាយវិវាទ បានបដិសណ្ឋិឡើង នៅថ្ងៃទី ២៥-កញ្ញា-២០០៩ និង អូវីធី ច្បាប់ បានបដិសណ្ឋិឡើង នៅថ្ងៃទី ២៧-ធ្នូ-២០១៧ ក្រោមការដឹកនាំ និងទទូលខុសត្រូវ របស់លោក មជ្ឈត្តករ/មេធាវី អ៊ូច វុធ្ធី ។

អូវីធី ដោះស្រាយវិវាទ និង អូវីធី ច្បាប់ មានសេវាកម្ម ៣ ប្រភេទ សំរាប់អតិថិជនជ្រើស រើស ដើម្បីអនុវត្តគោលបំណងខាងលើ ៖

1. ទីប្រឹក្សា ដោះស្រាយវិវាទ/ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម (Consultant pour résolution disputé/droit commercial) ឬ

2. អ្នកសម្រុះសម្រួល (Médiateur) ឬ

3. វេទិកាមជ្ឈត្តកម្ម (Tribunal de l’arbitrage) ។

និងសំរាប់ដោះស្រាយលើកម្មវត្ថុវិវាទ ៥ ប្រភេទជាពិសេស៖

– វិវាទក្រុមហ៊ុន/គ្រួសារ La Dispute de la gouvernance entreprises/Les Conflicts de la famille

– វិវាទសំណង់/ដីធ្លី La Dispute de la construction/le terrain

– វិវាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញា La Dispute de la propriété intellectuelle និង

– វិវាទការទិញ-លក់ (ទំនិញ សេវា អចលនវត្ថុ មូលនិធិពាណិជ្ជកម្ម) La Dispute de la vente/វិវាទកិច្ចសន្យា La Dispute du contract

– វិវាទពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ/ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ La Dispute du commerce international/La Loi commerciale internationale.

គោលដៅរបស់យើង គឺដោះស្រាយត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសនៃ ប្រធានបទវិវាទ ឬតាមសេចក្តី ត្រូវការរបស់គូភាគី អាចរក្សាមេត្រីភាព ទទូួលលទ្ធផលប្រសើរ (រួមមាន បញ្ចប់វិវាទក្នុងរយៈពេល ខ្លី ចំណេញការចំណាយប្រាក់ បន្ថយភាពខ្វាយខ្វល់ក្នុងការគិតដល់វិវាទ ដំណោះស្រាយមាន ប្រយោជន៍ច្រើន ដល់ភាគី…) ។ ជាមួយទិសដៅនេះ យើងព្យាយាមអនុវត្តនូវសេវាកម្មក្នុង លក្ខណះប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដោយប្រើប្រាស់ភាសារខ្មែរ អង់គ្លេស ឬ បារាំង ។

បេសកកម្មរបស់យើង គឺធ្វើឲ្យគោលដៅរបស់សហគ្រាសយើងសំរេច ជោគជ័យតាមរយៈកិច្ចជា ដៃគូរ និងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយ មជ្ឈត្តករ (អាជ្ញាកណ្តាល) សន្ធានករ (អ្នកសម្រុះសម្រួល) និងមេធាវី ដែលពួកគេ បាននិងកំពុងប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងនៅបរទេស ។ ជាមួយកិច្ច ទាំងនេះ យើងរៀន និង អនុវត្តនូវច្ចេកទេស និងជំនាញទាំងឡាយ ដែលទាក់ទងទៅនឹងរបៀប ដោះស្រាយវិវាទដែលបានអនុវត្ត នៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ និងតាមតុលាការ ដែលបានធ្វើនៅ ប្រទេសជឿនលឿន ក្នុងយុគសម័យបច្ចុប្បន្ន ទំនើប និងការអនុវត្តនៅប្រទេស កម្ពុជា នាពេល ឈានចូលសមាហរណកម្មអន្តរជាតិតូបនីយកម្ម ។

ចក្ខុវិស័យរបស់យើង មានចរិកលក្ខណះជា អ្នកជួយ និង យកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះផលប្រយោជន៍របស់ភាគី

បាវចនារបស់សហគ្រាសគឺ “ជំនាញ-ប្រយោជន៍-ដំណោះស្រាយ”


Commercial Arbitrator Ouch Vutthy Office “OVT Dispute Resolution” and OVT Lion Law Office “OVT Law” are as a professional enterprise who provides a core service of the dispute resolution to help business disputants find the best solutions and much benefit. OVT Dispute Resolution established on September 25, 2009 and OVT Law established on December 27, 2017 have been both led by Arbitrator/Lawyer Ouch Vutthy, namely as a Chef Executive Officer (CEO).

OVT Dispute Resolution and OVT Law provide their three services to be chosen as follows:

1. Consultant for Dispute Resolution/Commercial Law, or

2. Mediator, or

3. Arbitral Tribunal.

and resolve especially 5 main areas of the subject matters of disputes that are following:

– Company Disputes/Heritage Conflicts,

– Sale Disputes (goods, service, commercial funds, real property)/Contract Disputes,

– Construction/Land Disputes,

– Intellectual Property Disputes and

– International Trade Disputes/Business Laws.

Our Goal is going to help resolve a party’s dispute in the right technique of a subject matter, encourage friendly and get a better result (such as capable to finish the dispute in the short period, saving so much money expense, reducing to have a stress with and getting the best benefits…). In addition, we strongly commit to provide the services as a professional and in international standards by using three languages that are English, French or Khmer.

Our Mission will assist the above Goal to succeed by making partnership and alliances with arbitrators, mediators and attorneys, working for outside/inside courts, who are Cambodian and foreigners in order to share techniques and find the best benefits for the clients (disputants).

Our Vision are as a neutral Helper, seeking interests to the party (ies).

The Enterprise’s Motto is as the “Expertise-Benefit-Resolution”

Thank you.

 

Laws & Regulations:

Convention on Recognition & Enforcement of Foreign Arbitral Awards

Convention pour la Reconnaissance et l’Éxécution des santences

ក្រមរដ្ឋប្បវេណី;ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី;ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ;ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

ច្បាប់ស្តីលក្ខន្តិកៈចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា;ច្បាប់ស្តីពីកររៀបចំអង្គការតុលាការ;ច្បាប់ស្តីពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម

ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី;final-morality_2012;internal-rules-of-the-bar

Hobbies:

One thought on “CEO ប្រធានប្រតិបត្តិ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

ជំនាញ-ប្រយោជន៍-ដំណោះស្រាយ Expertise-Benefit-Resolution