មជ្ឈត្តករ និង សន្ធានករ Arbitrator & Mediator

មជ្ឈត្តករ និង សន្ធានករ (អ្នកសម្រុះសម្រួលវិវាទ) ជាភាគីទីបី អព្យាក្រឹត្យឯករាជ្យ និងមានសមត្ថភាពបច្ចេកទេសក្នុងជំនាញដោះស្រាយវិវាទ ហើយចូលរួមជួយភាគីវិវាទតាមរយៈការតែងតាំងពីគូភាគី ។ មជ្ឈត្តករ និងសន្ធានករ នៃការិយាល័យមេធាវី អូវីធី ឡាយអិន “អូវីធី ច្បាប់” និងការិយាល័យអាជ្ញាកណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម អ៊ូច វុធ្ធី “អូវីធី ដោះស្រាយវិវាទ” រួមមាន៖

១.

296x208_013-Ouch-Vuthy

លោក មជ្ឈត្តករពាណិជ្ជកម្ម និង សន្ធានករអន្តរជាតិ អ៊ូច វុធ្ធី Commercial Arbitrator & International Mediator OUCH VUTTHY 

លោក អ៊ូច វុធ្ធី បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញដោះស្រាយវិវាទទូទៅ និងវិវាទពាណិជ្ជកម្មក្នុងកំរិតអន្តរជាតិ ព្រមទាំងច្បាប់កំរិតបរិញ្ញាប័ត្រ និងអនុបណ្ឌិត (ច្បាប់ប្រៀបធៀប & អន្តរជាតិ) ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច-សាកលវិទ្យាល័យលុយមីញ៉ែលីយ៉ុងដឺប្រទេសបារាំង និង បណ្ឌិតសភាច្បាប់សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មពីធនាគារពិភពលោក-ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា ។ លើសពីនេះ លោក វុធ្ធី បានចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលនៅក្រៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ពាណិជ្ចកម្ម និងការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មជាច្រើន រួមមាន៖ ឥណ្ឌូនេស៊ី សឹង្ហបុរី វៀតណាម ថៃ និងជប៉ុន ។

ក្រៅពីនេះ លោក អ៊ូច វុធ្ធី មានបទពិសោធន៍ការងារ ២៣ ឆ្នាំ (១៩៩៦-២០១៩) ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការ ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម​ និងការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើនដែលគំរោងធំៗ រួមមាន៖ ១. ជាមេធាវី ( ៣ ឆ្នាំ) របស់ការិយាល័័យមេធាវី អូវីធី ឡាយអិន “អូវីធី ច្បាប់” ២. ជាវាគ្មិនច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម ច្បាប់ក្រុមហ៊ុន ច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងយន្តការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម (១៨ ឆ្នំា) នៅសាកលវិទ្យាល័យ និងសិក្ខាសាលានានា និង ៣. ជាមន្ត្រីកិច្ចការច្បាប់ និងការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម (១២ ឆ្នាំ) នៃនាយកដ្ឋាននីតិកម្ម របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ។

លោកបានក្លាយជាមជ្ឈត្តករ នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ នៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.) នៅឆ្នាំ២០១១ បន្ទាប់ពីបានប្រលងជាប់នឹងជំនាញមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្ម និងជំនាញច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម ហើយក៏បានចុះបញ្ជីជាសមាជិកដំបូងរបស់ម.ជ.ម. និងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ចាប់តាំងពីក្លាយជាសមាជិកដំបូង និងស្ថាបនិក របស់ម.ជ.ម. លោកមជ្ឈត្តករ អ៊ូច វុធ្ធី តែងតែបានចូលរួមសិក្ខាសាលា វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនឹងជំនាញមជ្ឈត្តការនានា និងបានចុះបញ្ជីរៀងរាល់ឆ្នាំជាមួយម.ជ.ម. រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន (៩ឆ្នាំ) ។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ លោក អ៊ូច វុធ្ធី តែងតែផ្តល់សេវាកម្មដោះស្រាយវិវាទក្នុងនាមជាសន្ធានករ ឬអ្នកសម្រុះសម្រួលវិាទ លើប្រភេទវិវាទមួយចំនួនដូចជា៖ វិវាទមត៌ក វិវាទលែងលះ វិវាទកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្ម វិវាទសំណង់ វិវាទដីធ្លី ។ ហើយនៅថ្ងៃទី ១១- មិថុនា-២០១៩ លោកក៏បានក្លាយជាសន្ទានករអន្តរជាតិ របស់សមាគម អាគ័រដ្យាល់ នៃប្រទេសបារាំង http://www.akordial-asso.fr/membres/

២. លោក/លោកស្រី

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

ជំនាញ-ប្រយោជន៍-ដំណោះស្រាយ Expertise-Benefit-Resolution