8. វិវាទពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ International Trade Disputes

វិវាទពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ គឺវិវាទដែលឋិតនៅក្នងប្រភេទវិវាទ១-៧ មុន និងគូភាគីវិវាទនៅប្រទេសពីរផ្សេងគ្នា ។

International Trade Disputes are as dispute types mentioned from 1 to 7 dispute types prior, and disputants are living in two different countries.

ដោយ៖ អូវីធី ច្បាប់ OVT Law

Articles:

  1. ផលប៉ះពាល់នៃអំពេីពុករលួយក្នុងដំណេីរការមជ្ឈត្តម្ម៖ សំណូក និងអនុសញ្ញាញូវយ៉ក Impact on Corruption for the Arbitral Process: Bribes and the New York Convention
  2. សិក្ខាសាលាស្តីពីសន្ធានការវិវាទពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសះជាអន្តរជាតិចំពោះសន្ធានកម្ម INTERNATIONAL COMMERCIAL MEDIATION & United nations convention on international settlement agreements resulting from mediation WORKSHOP
  3. បទដ្ឋានគតិយុត្តសំរាប់ដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មតាមយន្តការមជ្ឈត្តការ Laws and Rules for Resolving Commercial Dispute by the Arbitration
  4. សិក្ខាសាលាស្តីពីមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្មលើការវិនិយោគ

Sample:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

អ្នកវិជ្ជាជីវៈដោះស្រាយវិវាទ Professional in ADR & Litigation.

%d bloggers like this: