សិក្ខាសាលាស្តីពីដីកាសម្រេចរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្ន (ដីការក្សាការពារប្រភេទទី១) The First Type of the Preservative Relief Workshop.

សិក្ខាសាលាស្តីពីដីកាសម្រេចរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្ន ដែលជាប្រភេទទី១នៃដីការក្សាការពារ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៣-ឧសភា-២០២៣ នាទីស្នាក់ការគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហេីយមានរបៀបវារៈនិងខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖ ការតម្រូវឲ្យមានដីកាសម្រេចរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្ន គឺក្នុងគោលបំណងដែលឲ្យកូនបំណុលសងជាប្រាក់ ហើយម្ចាស់បំណុលមានការបារម្ភថាកូនបំណុលអាចនឹងចាត់ចែងទ្រព្បសម្បត្តិ ដូចជា ចលនវត្ថុ អចលនវត្តុ…ចេញពីការទទួលខុសត្រូវ និងមិនអាចអនុវត្តដោយបង្ខំឲ្យសងប្រាក់ដល់ម្ចាស់បំណុលបាននៅពេលម្ចាស់បំណុលឈ្នះក្តីតាមរយៈសាលក្រមស្ថាពរនាពេលខាងមុខ ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s