ក្នុងនាមមជ្ឈត្តករ និងសមាជិកម.ជ.ម. ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ម.ជ.ម. As the Commercial Arbitrator & NCAC’s Member joins a special Meeting at the NCAC Headquarter in Phnom Penh.

កិច្ចប្រជុំពិសេសបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលនៃម.ជ.ម. នាថ្ងៃទី២២-ឧសភា-២០២៣ វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក រវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃម... និងលោកមជ្ឈត្តករ អ៊ូច វុធ្ធី តាមរយៈលិខិតអញ្ជើញលេខ ០៣៦/ម.ជ.ម./២៣ ចុះថ្ងៃទី ១៦-ឧសភា-២០២៣ ។

NCAC Arbitrator ID card as of 2023.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s