ចូលរួមស្តាប់ការប្រកាសសាលក្រមពីករណីវិវាទកិច្ចសន្យា Joining to listen the Judgment Announcement for a Breach of the Contract.

ឆ្លងតាមនីតិវិធីត្រៀមទាញហេតុផលចំនួន២លើក (Preparatory Procedure for Oral Argument) និងការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់មួយលើក (Oral Argument) នៅថ្ងៃនេះ ថ្ងៃទី២៥-មេសា-២០២៣ តុលាការ, សាលាដំបូងខេត្តកំពត, បានប្រកាសសាលក្រមអំពីករណីវិវាទកិច្ចសន្យា (The Kampot First Instance Court has issued the Judgment Announcement for a Breach of the Contract) ។ ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីប្រកាស គឺបង្គាប់ឲ្យភាគីសហចុងចម្លើយ (Co-Defendant) ផ្តល់សំណងឲ្យភាគីដើមចោទ (Plaintiff) ជាមេធាវី អ៊ូច វុធ្ធី នៃការិយាល័យមេធាវី អូវីធី ឡាយអិន «អូវីធី ច្បាប់» Lawyer OUCH Vutthy, OVT Lion Law Office “OVT Law” ចំនួនប្រាក់ជាង US$ 3,000.00 (បីពាន់ដុល្លាអាមេរិក) និងសំណងជម្ងឺចិត្ត5%…ដែលទាំងនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់តាមការទាមទារនៅឡើយ តែក៏សូមអរគុណតុលាការចំពោះការសម្រេចឲ្យដើមចោទឈ្នះក្តីនេះ ហើយរឿងភាគនឹងមានបន្តទៀត ៕

តេីការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចមួយផ្នែកហើយ កិច្ចសន្យាអាចរំលាយបានឬទេ? Could a Contract be dissolved while its part performed?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s