កិច្ចពិភាក្សាស្តីពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈបន្តរបស់សមាជិកម.ជ.ម. Debate on Continuing Developing Professional Policies for NCAC’s Members.

កិច្ចពិភាក្សាស្តីពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈបន្តរបស់សមាជិកម.ជ.ម. បានដំណើរការនៅទីស្នាក់ការរបស់ស្ថាប័ននេះឯអគារ GIA Tower the 8th floor of the building, Phnom Penh នាថ្ងៃទី១០-មិនា-២០២៣. របៀបវារៈនិងកិច្ចពិភាក្សាមានដូចតទៅ៖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s