ការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈស្តីពីវិធានសន្ធានកម្ម និងក្រមសីលធម៌របស់សន្ធានករ នៃម.ជ.ម. Public Consultation on NCAC’s Mediation Rules and Code of Conducts for Mediators.

ការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈស្តីពីវិធានសន្ធានកម្ម និងក្រមសីលធម៌របស់សន្ធានករនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.) Public Consultation on NCAC’s Mediation Rules and Code of Conducts for Mediators បានប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី២២-កុម្ភៈ-២០២៣ នារាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមកិច្ចសហការរៀបចំដោយម.ជ.ម. (NCAC) និងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (IFC) ហើយមានរបៀបវារៈ និងដំណើរការដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s