មហាសន្និបាតលើកទី៣ នៃសមាគមកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកម្ពុជា The 3rd General Assembly of Intellectual Property Association of Cambodia (IPAC).

មហាសន្និបាតលើកទី៣ នៃសមាគមកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកម្ពុជា The 3rd General Assembly of Intellectual Property Association of Cambodia (IPAC) បានប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី៩-មករា-២០២៣ នាសាលអង្គរវត្តនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ។ មហាសន្និបាតនេះក្រៅពីបង្ហាញពីសកម្មភាពការងារ និងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុមួយអាណត្តិ៣ ឆ្នាំនៃអាណត្តិទី២របស់សមាគម ក៏មានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានមួយរូប និងក្រុមប្រឹក្សាសមាជិក៧រូបនៃអាណត្តិទី៣ (២០២៣-២០២៥) ផងដែរ ។ ខ្លឹមសារ និងរបៀបវារៈនៃដំណើរការកិច្ចប្រជុំមានដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s