សិក្ខាសាលាស្តីពីសន្ធានកម្មពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ International Commercial Mediation Webinar.

សិក្ខាសាលាស្តីពីសន្ធានកម្មពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៤-វិច្ឆិកា-២០២២ តាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូមពីទីក្រុងរ៉ូម ប្រទេសអ៉ីតាលី The Webinar on International Commercial Mediation has been prepared by co-organizers as the European Court of Arbitration & IBA Medation Committee and is conducted on today with an agenda as the following:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s