សិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល Webinar on doing a Lawyer’s Profession in Digital Technology period.

សិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល បានប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី២៩-កញ្ញា-២០២២ តាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូមពីទីស្នាក់ការគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលរៀបចំដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងគណៈមេធាវីនៃទីក្រុងម៉ាកសីប្រទេសបារាំង ហើយមានរបៀបវារៈនិងខ្លឹមសារសង្ខេបដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s