សិក្ខាសាលាស្តីពីវិធីសាស្ត្រចាំបាច់សម្រាប់មេធាវីក្នុងនីតិវិធីមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្ម Necessary Strategies for Lawyers in Commercial Arbitration Proceedings Workshop.

សិក្ខាសាលាស្តីពីវិធីសាស្ត្រចាំបាច់សម្រាប់មេធាវីក្នុងនីតិវិធីមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្ម Necessary Strategies for Lawyers in Commercial Arbitration Proceedings Workshop បានប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី ១៥-មិនា-២០២២ តាមរយៈប្រព័ន្ធថ្នាលបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសព៌តមានវិទ្យា ពីរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមកិច្ចសហការរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម.) National Commercial Arbitration Centre (NCAC) និងគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) Bar Association of the Kingdom of Cambodia (BAKC) ហើយមានខ្លឹមសារដូចតទៅ៖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s