សិក្ខាសាលាស្ដីពីមេធាវី និងបច្ចេកវិទ្យា Workshop on Lawyer & Technology៖ តេីសន្តិសុខសាយប័រជាការគម្រាមកំហែង ឬឱកាស?

សិក្ខាសាលាស្តីពីមេធាវី និងបច្ចេកវិទ្យា Workshop on Lawyer & Technology៖ តើសន្តិសុខសាយប័រជាការគម្រាមកំហែង ឬឳកាស? បានប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី ១៤-មិនា-២០២២ តាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូមពីរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមការរៀបចំដោយ គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (The Bar Association of the Kingdom of Cambodia) សហការជាមួយវិទ្យាស្ថានអភិបាលកិច្ចឌីជីថល (Institute of Digital Governance) ហើយមានខ្លឹមសារដូចតទៅ៖

Telegram& whatapp Security-Dis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s