សិក្ខាសាលាស្ដីពីបណ្តឹងតវ៉ារបស់តតិយជនក្នុងនីតិវិធីចាត់ចែងរក្សាការពារ

សិក្ខាសាលាស្តីពីបណ្តឹងតវ៉ារបស់តតិយជនក្នុងនីតិវិធីចាត់ចែងរក្សាការពារបានប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី១០-កុម្ភៈ-២០២២ តាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូមពីរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមការរៀបចំដោយគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ វាគ្មិនដែលនឹងធ្វើបទបង្ហាញពីប្រធានបទខាងលើ គឺជាចៅក្រមនៃសាលាឧទ្ធរណ៍បាត់ដំបង លោកចៅក្រម ម៉ុង មុន្នីសោភា។

បញ្ហាអាចពិភាក្សារួមមាន៖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s